Regler om tolkebistand

Siden d. 1. juni 2011 skal personer, der har boet i Danmark mere end syv år, betale gebyr på 150 kr. for den tolkebistand, der modtages i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger og på sygehuse.Læs mere om reglerne her.

Følgende patienter er fritaget for betaling af tolkegebyr

  • patienter, der som følge af deres sygdom eller handicap har mistet evnen eller mister evnen til at tilegne sig/oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber
  • forældre, der i forbindelse med undersøgelse og behandling af et barn har behov for tolkebistand,
  • børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre
  • personer fra Det Tyske Mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog
  • personer af grønlandsk og færøsk afstamning, som har behov for tolkebistand i forhold til henholdsvis det grønlandske og færøske sprog.

Fritagelse med lægeerklæring

Fritagelse efter nr. 1 kan ske ved fremlæggelse af en lægeerklæring. Lægeerklæringen, der dokumenterer patientens manglende evne til at tilegne sig, henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber, kan som udgangspunkt afgives af enhver læge, der finder at have det fornødne kendskab til patienten for en sådan vurdering.

Region Hovedstadens Psykiatri kan således ikke stille krav om, at dokumentationen afgives af en særlig læge.

For at undgå, at den behandlende læge stilles i en uheldig situation, hvor vedkommende - udover at skulle behandle patienten - også skal afgøre, om patienten kan fritages fra gebyr, vil det være mest hensigtsmæssigt, hvis erklæringen ikke udfærdiges af den for behandlingen ansvarlige læge.

Baggrunden

Formålet med lovændringen har fra politisk side været at øge incitamentet for herboende fremmedsprogede til at lære at tale og forstå dansk.

Redaktør