Satspuljen 2010-2013

Der er netop indgået forlig om satspuljen for perioden 2010-2013.

På sundhedsområdet er der udpeget fire overordnede indsatsområder, hvoraf Indsatsen over for mennesker med sindslidelser er relevant for Region Hovedstadens Psykiatri.Der er udpeget syv indsatsområder for indsatsen over for mennesker med sindslidelser, som Region Hovedstadens Psykiatri kan få andel i:

1. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud
Der er afsat i alt 70 mio. kr. i perioden, som udmøntes via ansøgning. Ved periodens ophør permanentgøres bevillingerne
  
2. Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien, inkl. forsøgsordning om tvungen opfølgning efter udskrivning
Der er afsat i alt 225 mio. kr. i perioden som udmøntes via ansøgning.
Væksten i midlerne fra 2012 forventes anvendt til refinansiering af igangværende projekter med opsøgende og udgående teams i psykiatrien. Ved periodens ophør permanentgøres bevillingerne

3. Styrket indsats overfor selvmordstruede, herunder overfor personer, der har forsøgt selvmord
Der er afsat i alt 33 mio. kr. i perioden som udmøntes via ansøgning. Midlerne skal supplere de bevillinger, der blev givet i 2009. Væksten fra 2013 skal anvendes til at refinansiere de igangværende projekter. Ved periodens ophør permanentgøres både de nye og de ’gamle’ bevillinger

4. Afstigmatiseringskampagne
Der er afsat i alt 12,2 mio. kr. som udmøntes via ansøgning

5. Forsøg med ”Den gode psykiatriske afdeling”
Der er afsat i alt 32 mio. kr. i perioden som udmøntes via ansøgning.

6. Videreførelse af puljen til en styrket indsats i retspsykiatrien
Der er afsat i alt 261,2 mio. kr. i perioden, der skal anvendes til videreførelse af de aktiviteter, som allerede er sat i gang. Der er tale om en permanentgørelse. Det ser imidlertid ud til, at bevillingerne ikke fuldt ud dækker udgifterne til de igangværende projekter
 
7. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser
Der er afsat i alt 8 mio. kr. i perioden som udmøntes via ansøgning.

Redaktør