Udvikling i medicineringspraksis i Region Hovedstadens Psykiatri

På baggrund af sagen om medicinering med høje doser antipsykotisk lægemiddel (olanzapin) og beroligende lægemiddel (midazolam) på Psykiatrisk Center Glostrup, som embedslægen nu undersøger, har Region Hovedstadens Psykiatri iværksat en række initiativer på tværs af alle de psykiatriske centre. Formålet er at sikre korrekt medicinering og patientsikkerhed.

Ny maksimaldosis

Ekspertgruppen om medicin har fastsat en ny maksimal døgndosis for Olanzapin på 40 mg. Overskridelser for helt særlige (kroniske) patienter, skal være konfereret med en klinikchef. Denne nye grænse er udmeldt til alle centre gennem en midlertidig klinisk vejledning for den akutte psykosebehandling, og det er indskærpet over for alle medarbejdere, at vejledningen skal overholdes.

For at sikre, at dette sker, monitoreres anvendelsen af de to lægemidler tæt.

Undersøgelse af forbruget i juli 2012

I juli 2012 er antallet af døgndoser for olanzapin og midazolam blevet undersøgt på alle voksenpsykiatriske sengeafsnit.

For olanzapin er der sket et markant fald i både antallet af døgndoser på og over 40 mg. Det er især de tre centre (København, Hvidovre og Glostrup), hvor der tidligere blev givet flest døgndoser over 40 mg, der har reduceret brugen af de høje doser.

I figuren nedenfor vises udviklingen i antal døgndoser Olanzapin. Den første undersøgelse dækker en længere periode end den anden undersøgelse. Udviklingen i antallet af patienter, der har modtaget doser højere end vejledningen anviser, er endnu ikke optalt præcist. Det skyldes, at monitoreringen af døgndoser til de enkelte patienter sker manuelt på baggrund af et komplekst og omfangsrigt datamateriale. Der er nu truffet beslutning om at udvikle et it-system, der gør det muligt løbende at trække tal automatisk.​
Udviklingen i døgndoser for PC Amager er et udtryk for en stigning fra én til to patienter, der har modtaget doser højere end de anviste. Psykiatrisk Center Sct. Hans tog først EPM-systemet i brug i foråret 2012, hvorfor der ikke er tal fra den første undersøgelse.

Midazolam er ikke blevet anvendt i juli 2012. Det er i overensstemmelse med beslutningen om at indstille brugen midlertidigt, indtil embedslægens undersøgelse foreligger forventeligt ultimo august.

Anvendelsen af olanzapin vil blive undersøgt igen i august og september. Herefter vil anvendelsen fremadrettet blive fulgt tæt.


Øvrige opfølgningsinitiativer

Region Hovedstadens Psykiatri har taget følgende initiativer:

  • De psykiatriske centre har gennemgået journaler på de patienter, der har fået døgndoser olanzapin og midazolam over anbefalingerne, for at sikre, at overskridelserne var velbegrundede og godkendt af bagvagt/speciallæge.
  • Samarbejde med den tværregionale ekspertgruppe om gennemgang af patienter, der har fået døgndoser over anbefalingerne, med henblik på at afdække, hvorvidt behandlingen har været sikker for patienterne (bivirkninger, mv.).
  • En gennemgang af alle patienter i ambulant, medicinsk behandling bliver nu gennemført. Det betyder, at alle ordinationer til patienter, der behandles på botilbud, i distriktspsykiatriske centre, i ambulatorier, opsøgende team og OPUS, gennemgås for at sikre, at der ikke ordineres høje doser uden at dette er velbegrundet i journalen. Der vil samtidig være fokus på, om der sker polyfarmaci – altså om der fx gives flere forskellige typer antipsykotika. Dette kan være velbegrundet i forhold til den enkelte patients lidelser. Andre gange er det unødvendigt, og lægen vil sammen med patienten tilrettelægge en plan for ændring af medicineringen.
  • Etablering af en central medicinstøtteenhed for fremadrettet at sikre bedre og tættere monitorering af den medicinske behandling.
  • Etablering af farmakologisk stuegang, dvs. at speciallæge i farmakologi går med på stuegang og kvalificerer den enkelte patients medicinering.
  • Opfølgning på medicineringspraksis ved speciallægers tilsyn i somatikken (liaisonpsykiatri)
Redaktør