Ny ret til hurtig udredning og behandling

Pr. 1. september 2014 får børn, unge og voksne ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien, afhængigt af sygdommens alvorlighed.
Psykiatriske patienter får nu samme ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling (udvidet frit sygehusvalg) som somatiske patienter har haft hidtil. De særlige undtagelser i lovgivningen, der har været for psykisk syge, ophæves, så alle patienter i Danmark nu har samme rettigheder.

Ret til udredning

Patienter, der bliver henvist til psykiatrisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri, har fra den 1. september 2014 ret til at blive udredt indenfor to måneder. Fra den 1. september 2015 skal patienter tilbydes udredning inden for én måned. Tidsfristen regnes fra den dato, vi modtager henvisningen.​​

Retten til udredning betyder, at Region Hovedstadens Psykiatri skal tilbyde henviste patienter udredning indenfor tidsrammen, hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er fagligt muligt, skal patienten i stedet have en plan for udredningen, hvor dato for første undersøgelse fremgår.​

Kan vi af ressourcemæssige årsager ikke tilbyde udredning inden for tidsrammen, skal vi finde et alternativt sted, patienten kan blive udredt – fx et psykiatrisk hospital i en anden region eller på et privathospital.​

Patienter, som allerede har en klar diagnose, når de bliver henvist, skal ikke udredes yderligere, men visiteres direkte til behandling. Det kan fx være, hvis den praktiserende læge eller en privatpraktiserende psykiater har udredt patienten tilstrækkeligt, så yderligere udredning ikke er nødvendig.

Ret til behandling

Pr. 1. september 2014 indføres der også en differentieret ret til hurtig behandling i psykiatrien. Det betyder, at psykiatriske patienter har ret til behandling inden for enten en eller to måneder, afhængigt af sygdommens alvorlighed. Tidsfristen regnes fra den dato, hvor vi modtager henvisningen eller fra den dato, hvor udredningen afsluttes.​​​

Hvis vi i Region Hovedstadens Psykiatri ikke kan tilbyde behandling på et af vores egne centre eller et af vores samarbejdssygehuse inden for tidsfristen, har patienten ret til at blive behandlet på et privat behandlingssted. Det kræver dog, at Danske Regioner har indgået en aftale med stedet om den nødvendige behandling. Behandlingen på det private behandlingssted er i så fald gratis for patienten.​

I Region Hovedstaden er det Enhed for patientvejledning, der sørger for at viderehenvise patienter til et privat behandlingstilbud. Patienter kan vælge at tage imod tilbuddet eller vente på, at de kan blive behandlet i Region Hovedstadens Psykiatri.

Hvem er omfattet af de nye rettigheder?

De nye rettigheder ændrer ikke på, hvem der skal behandles i hospitalspsykiatrien. De nye rettigheder betyder fx ikke, at flere skal udredes og behandles. Nogle patienter skal fortsat behandles i primærsektoren, det vil sige hos den praktiserende læge eller hos en praktiserende speciallæge, alternativt hos en psykolog. Men borgere med behov for psykiatrisk udredning og behandling på hospitalsniveau skal tilbydes det hurtigt inden for rettighedernes tidsfrister.​

De nye patientrettigheder omhandler alle henviste patienter uanset diagnose. Akutte patienter og retspsykiatriske patienter berøres ikke af de ændrede patientrettigheder.

Refusion af udgifter

Har en patient selv valgt at påbegynde en behandling på et privat behandlingssted, eventuelt i forbindelse med en sundheds- eller helbredsforsikring, kan udgiften ikke blive dækket af det offentlige sygehusvæsen.

Redaktør