Patienter er glade for behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri

Knap 3.000 patienter og pårørende er blevet spurgt om deres oplevelse af behandling og pleje i Region Hovedstadens Psykiatri. 9 ud af 10 er tilfredse og vurderer forløbet i psykiatrien som ’godt’ eller ’virkelig godt’.

Størstedelen af alle patienter har et godt indtryk af deres behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Det viser en ny undersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter, både voksne, unge og børn og disses forældre.

Positive oplevelser…

Personalet i Region Hovedstadens Psykiatri er gode til at lytte. De taler, så det kan forstås, de skaber en tryg stemning og tilbyder den rette behandling til patienterne. Det er 9 ud af 10 patienter og pårørende enige om.

Disse oplevelser ligger i tråd med den indsats, som Region Hovedstadens Psykiatri det seneste år har gjort for at øge brugernes involvering i psykiatrien. En samlet strategi for brugerdeltagelse skal sikre, at patienterne og deres pårørende tager aktiv del i alt fra tilrettelæggelse af den enkeltes behandlingsplan til større udviklingsprojekter i psykiatrien. Det sker helt konkret ved at patienterne sammen med læger og plejepersonale tilrettelægger deres individuelle forløb med udgangspunkt i den enkeltes udfordringer og ønsker til behandlingens mål. Og at patienter og pårørende inviteres med i styre- og følgegrupper, når nye udviklingsprojekter sættes i søen. Senest fx i projektet Sikker Psykiatri, som netop nu er sat i gang i Region Hovedstadens Psykiatri.

Brugerdeltagelse og involvering af patienter og pårørende vil fortsat være et højt prioriteret indsatsområde de kommende år.

Der er også begejstring blandt patienter og pårørende for den skriftlige patientinformation, som Region Hovedstadens Psykiatri løbende forbedrer og supplerer med yderligere materiale. Et eksempel er ’Udskrivningsguiden’, som indeholder konkrete redskaber og gode råd til patienter, der står foran en udskrivelse. Guiden er udarbejdet i samarbejde med Psykiatriforeningernes Fællesråd og tidsskriftet Outsideren.

Mange patienter og pårørende oplever dog, at personalet ikke altid sørger for at udlevere materialet, og derfor vil der blive lagt planer for, hvordan vi systematiserer uddelingen fremover.

… og plads til forbedring

Undersøgelsen peger også på, hvor Region Hovedstadsens Psykiatri kan gøre det bedre. Patienterne efterlyser et større fokus på deres livsstil og fysiske helbred. Overdødelighed blandt mennesker med psykisk sygdom er fortsat alt for høj, bl.a. på grund af fysisk sygdom og usunde vaner.

Region Hovedstadens Psykiatri har derfor lanceret KRAM-kampagnen. KRAM står for kost, rygning, alkohol og motion. I løbet af efteråret bliver de første sundhedsfaglige medarbejdere i den ambulante psykiatri uddannet til KRAM-ambassadører. Uddannelsen klæder personalet fagligt og pædagogisk på til at tale om livsstil og KRAM-faktorer med mennesker, som lever med psykisk sygdom.

Anvendelsen af tvang er et andet område, som patienter og pårørende ønsker, at personalet bliver bedre til at håndtere eller helt undgå, og i alle tilfælde bliver bedre til at følge konstruktivt op på.

Nedbringelse af tvang står øverst på dagsordenen i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er sat loft på, hvor mange bæltefikseringer, der må gennemføres, der er nedsat en taskforce, der skal sikre fremdrift i nedbringelsen og der er gang i en række initiativer, der skal forebygge episoder, der kan føre til tvang.

Netop nu deltager seks afsnit i det nationale Gennembrudsprojekt til nedbringelse af tvang. Ved at tilbyde patienterne flere aktivitetstilbud, fx undervisning, tegning, maling og sport, er håbet, at der opstår færre tilspidsede situationer, som kan ende med, at personalet må anvende tvang for at berolige en patient. Region Hovedstadens Psykiatri arbejder på at gøre haver og andre udearealer bedre, så de kan bruges aktivt som en del af tilbuddet til patienterne og støtte den terapeutiske behandling og pleje.

Det bruger vi undersøgelsen til

Det er vigtigt for os at kende patienters og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri, så vi kan gøre mere af dét, vi allerede gør godt – og øge kvaliteten de steder, hvor der er dårlige oplevelser. Patienterne og deres pårørende har desuden unik viden, da de er de eneste, der gennemgår det samlede forløb og derfor kan pege på, hvor der eventuelt mangler sammenhæng i vores behandlingstilbud.

Undersøgelsens resultater bruges som vigtige input til det løbende arbejde med at forbedre og udvikle Region Hovedstadens Psykiatris ydelser til patienter og deres pårørende.

Læs mere om undersøgelsen og se rapporterne fra de seks delundersøgelser her

Fakta om tilfredshedsundersøgelsen

Hvert år spørges danske patienter til, hvordan de har oplevet deres møde med hospitalsvæsnet. Undersøgelsen af patienters og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri er således en del af Den Landsdækkende Undersøgelsen af Patientoplevelser (LUP).

Den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters og pårørendes oplevelser i psykiatrien er gennemført for første gang efter et nyt koncept i efteråret 2012. I det nye koncept er spørgeskemaerne ændret. Det vil derfor ikke være muligt at sammenligne direkte med tidligere undersøgelsesresultater før 2012. Det nye koncept betyder også, at undersøgelsen af patienternes oplevelser med psykiatrien fremover foretages årligt, mens pårørendeundersøgelsen foretages hver tredje år. Forældre til børn og unge spørges årligt.

I undersøgelsen af patienters og pårørendes oplevelser i psykiatrien 2013 indgår seks delundersøgelser:

  • Patienter i ambulant behandling (voksne)
  • Patienter i døgnforløb/indlagte patienter (voksne)
  • Patienter i ambulant behandling (børn & unge)
  • Patienter i dag- og døgnbehandling (børn & unge)
  • Forældre til BU-patienter i ambulant behandling
  • Forældre til BU-patienter i dag- og døgnbehandling

Som noget nyt i år er undersøgelsen også gennemført blandt børn og unge på dag- og døgnafsnit samt deres forældre.

Redaktør