Systematisk medicingennemgang med nyt skema

Psykiatrisk Center Glostrup deltager i det landsdækkende Projekt Sikker Psykiatri. Første del af projektet handler om sikker medicinering. Netop nu testes et nyt skema til medicingennemgang, som på sigt rulles ud i hele Region Hovedstadens Psykiatri.
Helt centralt i Psykiatrisk Center Glostrups arbejde med sikker medicinering står et skema til medicingennemgang, som et tværfagligt team har udviklet i en løbende forbedringsproces siden april. Med skemaet i hånden skal lægen gennemgå al medicin, patienten tager eller skal tage, herunder højrisikomedicin. Lægen skal dokumentere oplevet effekt og bivirkninger, evt. interaktion og reflektere over om dosis skal justeres.


Erfarne eksperter bag skema

- Vi arbejder med at sikre den optimale medicinske behandling og undgå uhensigtsmæssige kombinationer af medicin, fortæller kvalitets- og uddannelsesleder Marianne Kjærulf, som er projektleder på Sikker Psykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup.

- De folk, der sidder med i forbedringsteamet, har stor erfaring med den proces, der skal forbedres, og det er grunden til, at vi er kommet meget langt i lige præcis det her delprojekt. Teamet er sammensat af repræsentanter fra de enkelte afsnitsledelser samt en klinikchef, en udviklingschef og andre lokale eksperter. Teamet er gode til at tænke kreativt med hold i virkeligheden, og opnå konsensus om de væsentligste indsatsområder.


Støtte til den lægelig kerneopgave

- Det er jo en kerneopgave for lægerne, som vi forsøger at støtte op om. Hidtil har den ikke været tilstrækkelig dokumenteret eller ensrettet. Det har i vid udstrækning været en opgave, som lægerne har varetaget implicit, når de optager journal på patienten. Nu har vi lavet et redskab, der skal understøtte og dokumentere, at opgaven bliver udført på samme måde af alle læger i hele centret, siger klinikchef Phuong le Quach.

Hun suppleres af overlæge Michael von Buchwald:

- Det er jo ikke nogen dyb tallerken, vi har opfundet. Det er mere et system til at sikre, at man faktisk bruger den dybe tallerken – og bruger den på samme måde. Det er et systematiseret redskab med nogle helt centrale og relevante spørgsmål.


Stor patienttilfredshed

Forskellige udgaver af skemaet har været testet løbende i de tre afsnit – og det bliver taget godt imod blandt patienterne, som også er en central del af forbedringsarbejdet: Der er patienter og pårørende med i styregruppen på hele projektet, og de deltager også i hvert 4. teammøde.

53-årige Søren bliver behandlet for paranoid skizofreni i Distriktspsykiatrisk Center Glostrup – og han er særdeles tilfreds med medicingennemgangen, som han har gennemført sammen med overlæge Runa Munkner:


”Nødvendigt – og hårdt tiltrængt”

- Jeg har været i psykiatrien siden oktober 1995, og jeg har aldrig fået en så grundig gennemgang af min medicin før. Jeg lider også af diabetes og hjertekarsygdom og tager hver dag 11 medikamenter, og jeg har før oplevet, at der har været uoverensstemmelser omkring min medicin. Derfor synes jeg, at det er både nødvendigt og hårdt tiltrængt, at man laver et system, hvor patientens input bliver lyttet til og taget alvorligt. Det giver mig en helt anderledes tryghed, fortæller Søren.


Også redskab til dokumentation

Planen er, at medicinafstemningsskemaet skal testes i de tre pilotafsnit frem mod årsskiftet. Derefter skal det rulles ud i hele Psykiatrisk Center Glostrup – og på lidt længere sigt i hele Region Hovedstadens Psykiatri.

Forbedringsteamets medlemmer forventer, at det på sigt desuden bliver enklere at opnå akkreditering på basis af skemaet, fordi det – ud over at være en støtte til lægen og et instrument til patientinddragelse – også fungerer som grundig dokumentation af det systematiske arbejde med sikker medicinering.

Redaktør