Den ukomfortable opgave

​​​Der er mere end 1.100 retspsykiatriske patienter i RHP. Et nyt studie fra Kompetencecenter for Retspsykiatri viser, at personalet i almenpsykiatriske sengeafsnit i mange tilfælde føler, de har svært ved at rumme og pleje den retslige patient.​

- Kompetencecenter for Retspsykiatri er kompetencecenter for hele RHP. Så da vi hørte, at personalet oplevede udfordringer med at håndtere opgaven med retspsykiatriske patienter i almenpsykiatrien, besluttede vi at undersøge problemets beskaffenhed. 

- Vi er sat i verden for at indsamle og skabe viden om retspsykiatri – uanset om plejen, behandlingen og rehabiliteringen foregår på de specialiserede afsnit eller i almenpsykiatrien, indleder Jette Møllerhøj, leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri.

Hører de overhovedet til hos os?
Undersøgelsen er netop blevet publiceret i tidsskriftet Perspectives in Psychiatric Care. Den peger på en række udfordringer for personalet. Eksempelvis de fysiske rammer.

- I dag er den psykiatriske pleje og behandling skruet sådan sammen, at rigtig meget skal klares ambulant eller alternativt med korte indlæggelser. Men når det gælder retslige patienter, kan det være nødvendigt, at de er indlagt længere perioder. Det er de fysiske rammer ikke gearet til. Der mangler tilbud om ergoterapi, fysioterapi, færdighedstræning osv. Det betyder, at personalet oplever, at de ikke kan varetage plejeopgaven optimalt. I mange tilfælde oplever de, at indlæggelsen fører til et reelt funktionstab for patienten. Derfor giver mange udtryk for, at de retspsykiatriske patienter bare bliver parkeret på afsnittet, forklarer en anden af undersøgelsens bagkvinder, klinikchef på Psykiatrisk Center Glostrup Mette Brandt-Christensen.

- Og når der i forvejen er rift om sengepladserne, så kan der let opstå en opfattelse af, at de retslige patienter bare fylder op på afsnittet. At de i virkeligheden hører til et helt andet sted i systemet, supplerer Liv Os Stølan, specialkonsulent i Kompetencecenter for Retspsykiatri.

Manglende viden om opgaven
Dermed peger Liv Os Stølan direkte på en af de andre udfordringer for personalet i almenpsykiatrien: Personalet oplever, at de mangler konkret viden om de forskellige retslige foranstaltninger.

- Når der opstår tvivl om den plads, den retslige patient optager, kan det også skyldes manglende kendskab til de bagvedliggende visitationskriterier og princippet om, at patienter med mindre kompleksitet kan og skal behandles i almenpsykiatrien. Dermed hører de retslige patienter med i kerneopgaven. Også i almenpsykiatrien, siger Jette Møllerhøj.

- De retslige patienter er meget langt fra at udgøre én homogen gruppe. Men de har én vigtigt fællesnævner: At de har mange karakteristika, som tilsiger stigmatisering. Alene derfor er det vigtigt med øget viden på området og øget ledelsesmæssig fokus, understreger Liv Os Stølan.

Både plejer og vogter
I alt ridser undersøgelsen fem hovedtemaer op. Ud over de nævnte oplever personalet problemer med flaskehalse og videndeling. Mange patienter befinder sig i en venteposition, fx på et specialiseret tilbud, på bolig eller på deres retssag. Det medvirker til, at deres forløb bliver endnu længere og øger både deres og personalets frustrationer.

Desuden oplever personalet, at der kan være øgede problemer med indsmugling af stoffer knyttet til de retspsykiatriske patienter. Det øger risiko for konflikter og aggressiv adfærd, ligesom nogle patienters afvigende, antisociale adfærd kan være vanskelig at håndtere på et afsnit, hvor der samtidig er almenpsykiatriske patienter med helt andre problemstillinger.

Det leder frem til femte hovedudfordring: At selve opgaven er uklar og ukomfortabel for personalet. Dette hænger også sammen med, at personalet har en dobbeltforpligtigelse, når det gælder de retspsykiatriske patienter. Man skal både pleje/behandle og kontrollere/bevogte. En rolle det kan være vanskeligt at håndtere og tage på sig.

- Det er en kompleks problemstilling, som derfor også er vanskelig at løse. Men vi peger i studiet på, at der er brug for øget viden og fokus på området. Jo mere man ved, jo tryggere er man ved opgaven, og jo bedre bliver man til at løse den. Vi peger også på nytten af at udvikle mere systematisk videndeling mellem den specialiserede retspsykiatri og almenpsykiatrien. Der er brug for, at man synliggør og taler om visitationskriterierne. At der kommer mere ledelsesmæssig fokus på denne særlige opgave og på at den indtil videre fortsat skal løses i almenpsykiatrien, siger Jette Møllerhøj. 

Redaktør