Behandling af personlighedsforstyrrelse

Der er to personlighedsforstyrrelser, der behandles i psykiatrien. Det er 'emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse' (også kaldet borderline) og 'ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse'. Behandlingen foregår ambulant i fastlagte forløb (hvor du ikke er indlagt).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​Hvad behand​l​​es i ps​ykiatrien?

Kriterierne for et behandlingstilbud for en personlighedsforstyrrelse i psykiatrien er, at du har store problemer med at fungere på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, har svært ved at få en hverdag til at hænge sammen, og at både du og dine nærmeste lider på grund af det.

Derudover skal du have én af disse to diagnoser for personlighedsforstyrrelser:

 • Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (også kaldet Borderline)

 • Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse.

Målrettede behan​​​​dlingsforløb

At det kun er disse to personlighedsforstyrrelser, der behandles i psykiatrien, skyldes, at der her er udviklet effektive behandlingsprogrammer. De foregår som såkaldte pakkeforløb, der er behandlingsforløb med fastlagte behandlingsindsatser, og som tilbydes i flere af psykiatriens centre.

Andre typer personlighedsforstyrrelser behandles uden for psykiatrien. Fx hos din egen læge, en privatpraktiserende psykolog eller psykiater eller i andre udviklingsforløb.

Læs om muligheder for behandling af personl​ighedsforstyrrelser udenfor psykiatrien

Læs om pakkeforløbet emotionel ustabil personligh​edsforstyrrelse på Danske Regioners hjemmeside

Læs om pakkeforløbet ængstelig evasiv personligheds​fo​rstyrrelse på Danske Regioners hjemmeside

Hvordan bl​iver du hen​vist til b​​ehandli​​ng?

For at blive undersøgt og behandlet for en personlighedsforstyrrelse i psykiatrien skal din egen læge, en privatpraktiserende psykiater eller et behandlingssted i psykiatrien sende en henvisning til Center for Visitation og Diagnostik – som også kaldes CVD.

Læs mere om hvordan en henvisning behandle​s i CVD

I CVD tager stilling til det, din læge eller psykiater har skrevet i henvisningen med henblik på, om du kan starte i et behandlingstilbud for personlighedsforstyrrelser.

Ambulant behandl​​​ing i et p​akkeforløb

Pakkeforløbene ved emotionel ustabil personlighedsstruktur og ængstelig personlighedsstruktur består af en eller flere indledende og afklarende samtaler om dit forløb og din diagnose. Herefter lægger lægen, sammen med dig, en behandlingsplan på baggrund af lægens vurdering, dine behov og ønsker. Din behandlingsplan kan fx bestå af:

 • Gruppeterapiforløb, der er målrettet d​e problemstillinger, der fylder hos dig. Som regel er gruppen på otte deltagere og to behandlere (ofte læge, psykolog eller uddannet terapeut).

 • Individuelle samtaler med terapeuter eller læger.

Der findes ikke medicin, der hjælper på en personlighedsforstyrrelse. Men du kan have hjælp af medicin, hvis du har følgesygdomme som fx angst, ADHD eller depression.

Behandlingen foretages af læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter.

​​Forskellige t​​yper af terapi og undervisning

I forløbene bruges forskellige former for effektiv terapi og undervisning med dokumenteret effekt, hvor du i nogle tilfælde har 'hjemmearbejde' for mellem sessionerne. ​Det kan være i form af:​

​Dialektisk adfærdsterapi er en psykoterapeutisk behandlingsmetode, hvor der er fokus på at ændre adfærd og træne færdigheder. Det kan gøre dig bedre i stand til at udholde og regulere negative følelser, der ellers f.eks. kan resultere i selvskadende adfærd. I terapien træner du at regulere dine følelser og forbedre dine sociale eller relationelle færdigheder, fx ved at bruge meditation.


Mentaliseringsbaseret terapi er en terapiform, der både kan foregå individuelt og/eller i gruppe. At mentalisere handler om, at du kan forestille dig dine egne og andre menneskers følelser, tanker og behov, så du bliver bedre i stand til at indgå i sociale relationer og regulere dine følelser.


I skematerapi arbejder du med de livsmønstre og håndteringsstrategier, der er udviklet gennem din barndom, og som du agerer efter i voksenlivet. Mønstre, som påvirker dit selvbillede, relationer til andre og din evne til at håndtere vanskelige følelser eller situationer.


​At forstå din sygdom gør dig mere bevidst om dine symptomer og sygdomsmønstre. Når du får indsigt i, hvad der har været med til at udløse din personlighedsforstyrrelse, vil du få lettere ved at genkende symptomerne og mestre dem, hvis de opstår igen. Derfor vil både du og dine pårørende blive tilbudt psykoedukation.

Læs om psykoedukation​


Grundtanken i behandlingen i psykiatrien er, at alle mennesker har mulighed for at komme sig, udvikle sig og leve et meningsfuldt liv – trods udfordringer med at have en psykisk sygdom. Det kaldes også for recovery. Recovery er en personlig proces, hvor du arbejder hen imod at opnå en tilfredsstillende tilværelse med eller uden symptomer på psykisk sygdom.

Nøglepunkter i recovery-processen kan være:

 • Selvbestemmelse
 • Håb og optimisme
 • Helhedsorienteret tilgang
 • Støtte fra fagfolk og netværk
 • Selvindsigt

Tal med en recovery-mentor

Det er alle fagfolk i psykiatrien, der bidrager til denne proces. Der er desuden ansat over 70 recovery-mentorer, der selv har erfaringer med psykisk sygdom og er nået dertil, hvor de er i stand til at bruge deres erfaringer som reelle kompetencer, der kan hjælpe andre videre. Du har mulighed for at tale med recovery-mentor på de fleste afsnit m.m. Tal med din kontaktperson om mulighederne.

Læs mere om recoverymentorer​​

​​Derudover har Skolen for Recovery i Region Hovedstaden en lang række kurser til nuværende eller tidligere patienter i psykiatrien og pårørende.

​Læs mere om Skolen for Recovery


Behandlingen vil også indeholde:

Kriseplan: Sammen med personalet udarbejder du en kriseplan, der skal hjælpe dig med at udvikle de strategier, der virker for dig, i tilspidsede situationer.

Læs​ om kriseplan​

Netværksmøder: Hvor flere parter sætter sig sammen om bordet med dig for at koordinere, hvordan du kan blive hjulpet på længere sigt i forhold til at få mest muligt støtte i hverdagen.​

Læs om netvæ​rksmøder​

Socialrådgiver eller fysioterapeut Når du har brug for det. 

Inddragelse af dine pårørende ​hvis du ønsker det, er dine pårørende inddraget i dit forløb i form af pårørendesamtaler og familiesamtaler.

Læs om pårørendesamtaler

Læs om familiesa​mtaler​

Læs mere om om at ​være pårørende​


​​En del fortsætter behandlingen hos egen læge, speciallæge eller i relevante tilbud i deres kommune. I særlige tilfælde kan behandlingen forlænges, eller forløbet gentages​​​​.​

Læs Danske Regioners PDF om pakkeforløbet for emotionel ustabil personligh​edsforstyrrelse

Læs Danske Regioners PDF om pakkeforløbet for ængstelig evasiv personligheds​fo​rstyrrelse


​Særlig ambulante​ forløb ved svæ​​r pe​​rsonlighedsfortyrrel​se​

Hvis du tidligere har været i behandling, og behandlingen har virket dårligt eller slet ikke, kan der være mulighed for at få tilbudt et behandlingsforløb, der varer længere end et normalt pakkeforløb. Dette kaldes også for en regionsfunktion.

I samarbejde med dig er det en vurdering, som foretages af den afdeling, du har været i behandling i. Det forventes at omkring ti procent får tilbudt denne mulighed. 

Behandlingen er mere individuel og fleksibel, men består oftest af 12 måneders kombineret individuel terapi og gruppeterapi med enten dialektisk adfærdsterapi (DAT) eller mentaliseringbaseret terapi (MBT) som metode.

Du kan læse mere om de forskellige terapiformer her​

Behandling på døgnaf​snit BAS (behandling af selvskade) 

Der er også mulighed for – hvis du både har en personlighedsforstyrrelse og en svær selvskadende adfærd, at du kan blive indlagt på ​døgnafsnittet BAS (behandling af selvskade). Det er et åbent døgnafsnit til dig, der:

 • har en emotionel ustabil personlighedsstruktur og en svær selvskadende adfærd.

 • ikke har haft udbytte af tidligere behandlingstilbud eller indlæggelser.

Dette tilbud kaldes også for en regionsfunktion for behandling af selvskade.

Behandlingen er ensartet specialiseret behandling målrettet dine særlige behov.

Afsnittet har kapacitet til otte døgnpatienter og fire dagpatienter, og du vil i opstartsfasen som hovedregel indlægges som døgnpatient.

Afsnittet fungerer i tæt samspil med et ambulatorium, hvor du kan få opfølgende behandling efter indlæggelse.​

Læs mere om ​BAS​

Pri​​n​​t ​​​​​​​​​s​​​​​​​e​​​​​l​​​v

Her finder du en printvenlig v​ersio​n af ovenståe​nde information om personlighedsforstyrrelse.​

Redaktør