​​​​​

Specialambulatoriet på Østerbro i København

Specialambulatoriet tilbyder intensiv psykiatrisk- og rusmiddelbehandling under samme tag, og er en del af afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Hvad er Speciala​​mbulatoriet? 

Specialambulatoriet er et ambulant behandlingstilbud til dig med en alvorlig psykisk sygdom samt en afhængighed, der er svær at behandle – også kaldet at have en dobbeltdiagnose. Specialambulatoriet med 80 pladser behandler begge dele samtidigt og samme sted. Ambulant betyder, at du ikke er indlagt, men bliver tilbudt samtaler og behandling i dagtimerne. Det kan foregå både i ambulatoriet, i dit hjem eller på et sted i området. 

Kriterier for at blive henvist 

Du skal opfylde nogle kriterier for at blive henvist til Specialambulatoriet. Det er, at du: 

 • har en kronisk psykotisk lidelse eller tilbagevendende stofudløste psykoser
 • har en kompliceret afhængighed (udelukkende alkoholmisbrug omfattes ikke af målgruppen)
 • er forsøgt behandlet i den ambulante psykiatri og/eller et rusmiddelcenter, men hvor behandlingen er blevet vanskeliggjort af fx svingende motivation, manglende lyst til samarbejde eller mange sociale problemer.

Sådan bliver du henvist

Du kan blive henvist til Specialambulatoriet via:

 • din egen læge
 • en læge knyttet til et kommunalt rusmiddelcenter
 • en læge knyttet til et behandlingssted i psykiatrien.

Henvisningen skal sendes til psykiatriens centrale visitation – som også kaldes CVD. 

Læs mere om CVD 

Forsa​mtale 

Hvis CVD henviser dig til Specialambulatoriet, vil din henvisning blive vurderet af Specialambulatoriets overlæger.  Omfattes du af målgruppen, vil du blive indkaldt til en forsamtale med en af Specialambulatoriets psykiatere. 

Samtalens formål er at afklare, om det kan gavne dig at gå i behandling i Specialambulatoriet. Du og lægen afstemmer forventningerne og drøfter blandt andet, hvad du selv ønsker at få ud af et behandlingsforløb i Specialambulatoriet. 

Der aftales også, hvornår du kommer første gang. Vi ønsker og tilstræber, at du kan starte hurtigst muligt, men der kan være ventetid. 

Det anbefales, at en af dine pårørende eller en anden støtteperson er med til denne forsamtale. 

Behandlingsforløbe​​t i Specialambulatoriet 

Formålet med behandlingen i Specialambulatoriet er, at du opnår stabilitet, kompetencer og motivation til at forsætte din behandling i den almene ambulante psykiatri og/eller i et rusmiddelcenter. 

Målet kan fx være at:

 • din psykiatriske lidelse kommer i en stabil og rolig fase
 • du har nedbragt eller er helt ude af din afhængighed/misbrug
 • du har stabilt fremmøde til dine aftaler og kan samarbejde med dine støttepersoner og behandlere
 • din sociale situation er afklaret og stabiliseret.

Behandlingens art og varighed afhænger af, hvordan og hvilke behov du løbende har. Du har selv stor indflydelse på din behandling og inddrages altid i beslutningerne. 

Når du starter dit behandlingsforløb, tildeles du en behandlingsansvarlig overlæge og en kontaktperson. En kontaktperson kan være uddannet sygeplejerske, psykolog eller ergoterapeut. 

Behandlingen kan bestå af:  

 • Motiverende og støttende samtaler
 • Kognitiv psykoterapi, adfærdstræning og undervisning i din sygdom og rusmiddelafhængighed
 • Screening af dit rusmiddelforbrug og fysiske helbred
 • Lægeundersøgelse, -samtale og erklæringer, medicin, henvisninger
 • Lægemidler mod psykisk og fysisk sygdom samt abstinenssymptomer. Medicinen udleveres gratis undtaget enkelte lægemidler mod fysiske sygdomme
 • Samtaler med en sygeplejerske til at afklare hvilke fysiske, psykiske og livsstilsmæssige ressourcer og udfordringer, som du har, samt hvordan du bedst håndterer og udnytter dem.
 • Social rådgivning og støtte
 • Individuel planlægning af job og uddannelse.

Dit samtyk​ke er vigtigt 

Hvis du giver samtykke, vil vi gerne samarbejde med både dine pårørende og andre professionelle behandlere. Har du hidtil haft svært ved at kommunikere med fx kommunale behandlere, hjælper vi med at bygge bro og genskabe en god samarbejdsrelation. 

Behandlingsteamet i Specialambul atoriet

Specialambulatoriets behandlingsteam består af forskellige specialister:

 • Psykiater
 • Sygeplejerske
 • Psykolog
 • Ergoterapeut
 • Socialrådgiver
 • IPS konsulent (Individuelt Planlagt Job med Støtte)

Udskrivelse fra Specialambulatori​​et

Når du skal udskrives fra Specialambulatoriet, er du klar til at overgå til et mindre intensivt behandlingstilbud. Du vil blive forberedt i god tid og inddraget i, hvortil og hvornår din udskrivelse skal ske. 

Specialambulatoriet planlægger overgangen til dit nye behandlingssted omhyggeligt, og at det sker i et roligt tempo. 

Specialambulatoriet etablerer et netværksmøde med dine nye behandlere og støttepersoner. På netværksmødet laves der blandt andet aftaler om, hvem der har ansvar for hvilke dele af din fremtidige hjælp. Både du og dine pårørende opfordres til at deltage i netværksmødet.

Specialambulatoriet vægter højt, at alle patienter får en oplevelse af et personligt og positivt farvel, hvilket i samråd med dig arrangeres af din kontaktperson og indebærer, at du får udleveret Specialambulatoriets personlige diplom. 

Læs mere om Specialambulatoriet

Redaktør