​​​​​​​​​​​​​​​

Afdeling M (døgnbehandling ved alvorlig psykisk sygdom og svær afhængighed/skadeligt forbrug af rusmidler)

Afdeling M er en specialfunktion på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde, som består af tre afsnit samt et indslusningsafsnit, hvor du kan blive indlagt og behandlet for en alvorlig psykisk sygdom kombineret med en afhængighed eller et skadeligt forbrug, der er svært at behandle. Derudover har afdeling M også et specialambulatorie med ambulant behandling for samme målgruppe.

Hvad er afdeli​ng M? 

Afdeling M er en psykiatrisk afdeling med specialfunktion, der varetager behandlingen af dig, der har en alvorlig psykisk sygdom kombineret med en afhængighed/skadeligt forbrug af stoffer, alkohol eller medicin, der er svær at behandle.  Det kaldes også for at have en 'dobbeltdiagnose.' Der findes: 

 • Tre integrerede afsnit på Sct. Hans i Roskilde
 • Kognitivt indslusnings- og stabiliseringsafsnit (KISA) på Sct. Hans i Roskilde
 • Opsøgende psykiatrisk team (MOPS) – også kaldet 'Specialambulatoriet' på Østerbro i København. 

Afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde 

Afdelingen har 78 senge med enestuer fordelt på fire afsnit, der har funktion som integrerede afsnit – altså kombinerede åbne og lukkede afsnit. Derfor kan dørene i perioder være aflåst.

Afsnittene tilbyder det samme undersøgelses- og behandlingsforløb, hvor plejen og behandlingen er tilrettelagt sådan, at din psykiske sygdom og afhængighed behandles samtidigt. Et indlæggelsesforløb på afdeling M varer ca. tre måneder.

​Sådan bliver ​du henvist

For at blive henvist til afdeling M, skal du have både en alvorlig psykisk sygdom og en svær behandlelig afhængighed. Nogle henvises også for at blive diagnostisk udredt. Henvisningen til afdeling M kan ske via:

 • Din egen læge.
 • Dit kommunale rusmiddelcenter.
 • Andre steder i psykiatrien. 

Alle henvisninger sendes til Center for Visitation for Diagnostik (CVD), som behandler alle henvisninger til behandling i psykiatrien. 

Læs mere om Center for Visitation og Diagnostik

Hvis CVD vurderer, at et forløb på afdeling M er det rigtige for dig, vil du inden 30 dage modtage en indkaldelse til en forsamtale. 

Hvad består behandlinge​​n af? 

Et forløb starter med en forsamtale senest to uger efter, at afdelingen har modtaget henvisningen fra CVD. Du opfordres til, at pårørende og professionelt netværk deltager i denne samtale. 
Samtalen bruges til at:
 • informere dig om behandlingen
 • få afklaret gensidige forventninger
 • få drøftet din motivation for at indgå i et længerevarende behandlingsforløb. 

Hvis du og afdeling M er enige om, at tilbuddet er det rette, vil du blive skrevet på venteliste til at blive indlagt. Der er ofte ventetid på at blive indlagt.


Den første tid handler om, at du bliver udredt både med hensyn til din afhængighed og psykiske sygdom, og at du sammen med din lægefaglige kontaktperson lægger en behandlingsplan for dit forløb.

Du vil få tilknyttet en koordinerende kontaktperson, der sammen med dig skaber sammenhæng og overblik over dit behandlingsforløb. 

Enkelte starter indlæggelsen med medicinsk afrusning. Selve behandlingen er for de fleste en kombination af en medicinsk og en terapeutisk indsats.   

Motivation for forandring er overskriften på behandlingen på afdeling M. Motivation er ikke fast størrelse. Du kan føle stor ambivalens og svinge imellem ønske om forandring og at fortsætte med stofferne og alkoholen.

Forandringen skal ske ved, at du udvikler alternativer til de adfærds- og tankemønstre, der er med til at vedligeholde dig i afhængighed, samtidig med at du genvinder en god døgnrytme. 


Behandlingen kan fx omhandle:

 • Hjælp til at behandle de psykiatriske problemstillinger, du ønsker at arbejde med.
 • Planlægning sammen med dig i forhold til, hvordan du kan komme ud af din afhængighed.
 • Motivationsarbejde for at understøtte dig i dine beslutninger.
 • Ny eller ændret medicinsk behandling af din psykiske sygdom. 

Den terapeutiske behandling foregår både i grupper og individuelt og er baseret på:

 • Kognitiv Adfærdsterapi.
 • Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) til udvalgte patienter.

Læs mere om terapiformer​

Du starter din behandling, så snart du er klar til det, og du vil løbende og efter behov have samtaler med: 

 • Sygeplejerske – om planlægning af din hverdag, dine tanker, følelser, krop og adfærd
 • Læge – om medicin, symptomer og bivirkninger
 • Ergo-/fysioterapeut – om hjælp til aktiviteter og fysisk træning
 • Socialrådgiver – om hjælp til akutte og mere langsigtede sociale problemstillinger
 • Recoverymentor – om håb og mulighed for at komme dig. ​

Gennem hele forløbet er der samarbejde med dit netværk. Dine pårørende kan fx blive kontaktet ved indlæggelsen og tilbudt samarbejde og samtaler i forløbet. Det gælder også de kontaktpersoner, du eventuelt har på studiet, i kommunen med mere. Netværket involveres kun i det omfang, du ønsker det og giver samtykke til det.  


Et andet vigtigt element i behandlingen er undervisning i psykisk sygdom – det kalder vi også for psykoedukation. Når du får indsigt i, hvad der har været med til at vedligeholde din psykiske lidelse og din afhængighed, vil du få lettere ved at genkende symptomerne og mestre dem, hvis og når de opstår igen. Derfor omhandler psykoedukation både dig og dine pårørende.​


​På alle afsnittene er der ansat en recovery-mentor, der har samme erfaring med psykisk lidelse og misbrug som dig. Recovery-mentoren vil i samarbejde med dig trække på egne personlige erfaringer og understøtte din personlige, individuelle proces for at du kan komme dig. 

Læs mere om en recovery-mentor (LINK)


​Når du nærmer dig udskrivelsen, lægges en ny behandlingsplan med fokus på udslusning og tiltag efter udskrivelse. Udslusningsfasen handler om, at du afprøver dine nye handlemønstre og indsigt hjemme hos dig selv for at styrke dine evner til at undgå tilbagefald.

Det er vigtigt at bygge bro til den ambulante efterbehandling hjemme hos dig selv for at forebygge tilbagefald. Fx i forhold til tilknytning til rusmiddelcenter, støttekontaktpersoner, arbejde, studie med mere. 

Læs mere om afdeling M


Redaktør