​​

Om arrangørerne

​Konferencen afholdes som tidligere af Team for selvskade i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri og patientorganisationen, Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, og denne gang er også Psykiatrien i Region Midtjylland med til at invitere indenfor til en dag med vidensdeling og sparring på tværs af interventioner og fagområder.

Team for Selvskade – Børne og Un​gdomspsykiatrien Region Hovedstaden

Team for selvskade er et specialiseret team med tilknyttede forskere og konsulenter og dækker hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri. Team for selvskade samarbejder tæt med 9 ambulatorier og 8 døgnafsnit. Udover dette har teamet også en række interne og eksterne samarbejdspartnere.

Team for selvskade har først og fremmest til formål at behandle selvskadende børn og unge med evidensbaseret behandling, samt opkvalificere personalet i BUC gennem kurser, e-læring og temadage, så der opnås et større vidensniveau om selvskade og større tryghed i mødet med patienter som selvskader. Teamet har i forlængelse heraf indført en systematisk screenings- og dokumentationsprocedure for selvskade ved indledede vurderinger i BUC, samt udviklet om implementeret retningslinjer til håndtering af selvskade på døgnafsnit.

Derudover er Team for selvskade i samarbejde med Ph.d. og postdoc. Britt Morthorst og svenske forskere i gang med forskningsprojektet TEENS Trial, hvor effekten af målrettet internetbaseret terapeutstøttet behandling mod selvskade afprøves.

Foreningen Spisefors​tyrrelser og Selvskad​e

I mere end 20 år har vi arbejdet for at forebygge selvskade og spiseforstyrrelser og forbedre vilkårene for ramte og deres pårørende. Vi dækker hele landet med rådgivninger i både København, Aarhus, Odense og Aalborg og har desuden en række digitale tilbud.

Hvert år rådgiver og støtter vi op mod 5.000 mennesker, der har brug for hjælp til at håndtere selvskade eller spiseforstyrrelser, og vi tilbyder blandt andet samtaleforløb og gruppeforløb for unge, der skader sig selv.

Vi forebygger selvskade og spiseforstyrrelser, når vi taler med skolebørn, lærere og forældre om sunde kropsidealer, og når vi uddanner fagpersoner som lærere, pædagoger og sundhedsplejersker i at spotte og håndtere selvskade og spiseforstyrrelser hos børn og unge.

Vi ved, at selvskade og spiseforstyrrelser som oftest er tegn på mistrivsel og er en måde at håndtere svære livsbetingelser på. Som eneste patient- og pårørendeforening på området giver vi mennesker med selvskade og spiseforstyrrelser en stemme. I medierne og overfor politikere dokumenterer vi udfordringer og peger på politiske og praktiske løsninger, der vil forbedre den hjælp, mennesker med selvskade eller spiseforstyrrelser tilbydes i det offentlige.

Læs mere på selvskade.dk​

Region Midtjyll​​and 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

Vi hjælper børn og unge i alderen 0 til 18 år med svære psykiske problemer. Vores tilbud ligger i Gødstrup, Skejby og Viborg. 

Gennem de sidste 4 år har der både ambulant og i sengeafsnittene været fokus på unge med svær selvskade og særligt den gruppe, hvor symptomet er en del af en personlighedsforstyrrelse. 

Det har betydet, at der ambulant i Team for Ungdomspsykiatri 2 (TUP2) er oprettet et ambulant udrednings- og behandlingsti​lbud til unge med moderat til svær personlighedsforstyrrelse. Formålet hermed er at hjælpe den unge og familierne inden symptomerne eskalerede yderligere og bidrage til øget trivsel.

Der har bredt i ungdomspsykiatrien været fokus på opkvalificering af personale i selvskade og forståelse heraf. Sådan at der er opmærksomhed på dette både i udredning og behandling. I sengeafsnit 2 for unge Skejby og Sengeafsnit 4 for unge Gødstrup (S2/S4) arbejdes der målrettet arbejdet med støtte og mestringsstrategier til selvskade. Der er i sengeafsnittet udarbejdet en fælles instruks for at skabe en fælles forståelse og ensartet tilgang til selvskade med det formål at bidrage til at forbedre kvaliteten af behandlingen, nedbringe anvendelsen af tvangsforanstaltninger samt forebygge selvskade.

TUP2 og S2/S4 har i fællesskab indgået i den større indsats i Region Midtjylland til patienter med svær selvskade og personlighedsforstyrrelse, og som en del af dette indgået i oprettelsen af og underviser på "basisuddannelse personlighedsforstyrrelse og selvskade" som udbydes fast årligt af Region Midtjylland. Der er i samarbejde mellem TUP2 og S2/S4 oprettet et specifikt behandlingstilbud til netop denne målgruppe. Både ambulant og i S2/S4 arbejdes der ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang.​

Enhed for Personlighedsforstyrrelser, AUH Psykiatrien

Enhed for Personlighedsforstyrrelser er en ambulant psykiatrisk klinik i Skejby, specialiseret i udredning og behandling af voksne med personlighedsforstyrrelser, hvor såvel graden af forstyrrelse som symptomatologien er af moderat til svær grad.  Enheden har eksisteret i mere end 20 år og har opbygget en solid erfaring med målgruppen og med såvel individuel som gruppebehandling på psykoanalytisk grundlag. 

For en betragtelige andel af klinikkens målgruppe er selvskade i bred forstand en del af symptomatologien, dvs. fx cutting, blod-tapping, strangulering, hovedbanken, spiseforstyrrelse, periodisk rusmiddelmisbrug o. lign. - ofte i kombinationer. 

I 2018 etablerede enheden et tilbud til de sværeste syge i form af et Intensivt ambulant behandlingsforløb for svære Personlighedsforstyrrelser (IP-behandling), med det formål at reducere indlæggelsesdage, selvskade og tvang, forebygge og modvirke kronificeringsrisiko samt facilitere og styrke psykisk udvikling mhp. livskvalitet og retning i livet. Dette behandlingstilbud er ligeledes psykoanalytisk funderet og ambulant forankret, men foregår i tæt samarbejde med Sengeafsnit 5, Skejby, hvor disse patienter har stamafsnit. I den forbindelse er personalet på dette sengeafsnit samlet blevet opkvalificeret i f.t. udredning, forståelse og miljømæssig behandling af disse patienter. 

Enhed for Personlighedsforstyrrelser har dertil indgået i såvel etablering, undervisning og supervision på "Basisuddannelse i personlighedsforstyrrelse og selvskade", der udbydes fast 2 x årligt i Region Midtjylland, samt i den netop oprettede "Ekspertuddannelse i selvskade", der opstarter oktober 2023.
Redaktør