Når bekymring eller tristhed fylder for meget

​Manchettekst...

Børn og unge i alderen 6-17 år med tegn på mild til moderat angst/depression

Tegn på mistrivsel skal stemme overens med de hyppigste angst- og depressionslidelser hos børn og unge:
  • Generaliseret angst.
  • Separationsangst.
  • Social fobi og specifik fobi i mild til moderat grad.
  • Subklinisk til mild grad af depression og dystemi.

To forløb med samme mål

STIME tilbyder et forældreforløb og et manualbaseret behandlingsforløb.
Målet for begge forløb er, at hverken tristhed eller bekymringer kommer til at fylde for meget og i høj grad påvirke barnets/den unges dagligdag.

Forældreforløb ’ FÅ STYR PÅ angsten’ til børn på 6-12 år

FÅ STYR PÅ angsten er et gruppeforløb til forældre med børn, der har udfordringer med mild til moderat angst. Målet med forløbet er at vejlede og give forældrene redskaber til selv at kunne håndtere og afhjælpe barnets angst og forebygge, at angsten kommer til at styre barnets og familiens liv.

Workshops/gruppemøder

Et forløb består af 3 workshops med op til 8 andre forældrepar. Imellem workshops får forældrene hjemmeopgaver, hvor de arbejder med sig selv og deres barn.

Teoretisk og metodisk tilgang

FÅ STYR PÅ angsten er et selvhjælpsprogram baseret på kognitive adfærdsterapeutiske principper. Programmet er udviklet og ejet af Center for Angst ved Københavns Universitet til forældre og afprøvet med gode resultater i Danmark. I STIME består forløbet af to workshops fra dette program, som vi har udvidet med en tredje opfølgende workshop.

Download pjece om forløb 


Behandlingsforløb med vejledende samtaler til børn/unge på 13-17 år

Forældre og unge har tilsammen minimum seks samtaler med en behandler, som de taler med sammen og hver for sig. Imellem samtalerne øver de sig på det, de har lært.
Formålet med forløbet at vejlede den unge i at håndtere sine følelser på en måde, hvor   tristhed og/eller bekymringer ikke kommer til at fylde for meget.

Manualbaseret behandling

STIME har udviklet en manual med arbejdsark til fagpersoner i PPR eller andre instanser i kommunalt regi, der arbejder med børn, unge og familier inden for en psykologisk referenceramme. Manualen er funderet i en evidensbaseret transdiagnostisk tilgang til behandling af tegn på både angst og depression hos unge, og suppleret ved at inddrage netværk.

Skræddersyet undervisnings- og supervisionsforløb til behandlerne

Som udgangspunkt er behandlerne psykologer eller tilsvarende efteruddannet. Behandlerne skal som minimum have gennemgået uddannelsen på sporet, inden de kan starte et forløb op. Sideløbende med igangværende behandlingsforløb skal behandlerne deltage i gruppesupervision i Børne- og ungdomspsykiatrien.


Redaktør