Om projektet

Et udviklingsprojekt og tværsektorielt samarbejde.

’Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed’ (STIME) er et udviklingsprojekt i Region Hovedstaden, der har til formål at imødekomme det stigende behov for relevant og tidlig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel. Projektets otte partnere tager fælles ansvar og går nye veje for at hjælpe børnene, de unge og deres familier samt forebygge mere alvorlig psykisk sygdom.

En tidlig og lokal indsats til børn og unge i psykisk mistrivsel

I udviklingsprojektet STIME samarbejder syv kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden om at opspore psykisk mistrivsel blandt børn og unge samt tilbyde dem og deres familier relevant hjælp.
Målet med STIMEs indsats er at sætte ind tidligt og inden, at problemerne vokser sig store og fører store personlige, familiemæssige og samfundsmæssige omkostninger med sig.

Udviklingsprojektet er finansieret af satspuljemidler på i alt 67 mio. kr. og løber i perioden 2018 til foråret 2022.

Tværsektorielt samarbejde og sektorspecifikke styrker

På tværs af sektorer, organisationer og fag udvikler og afprøver de otte partnere sammen nye former for lettere behandling i kommunen og strukturer et samarbejde med nærmiljøet omkring børn og unge i psykisk mistrivsel. Indsatsen i kommunen er organiseret i PPR og tilgrænsende afdelinger.

Indsatsen foregår i de syv kommuner

STIMEs syv kommuner - Bornholm, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Høje-Taastrup, København og Lyngby-Taarbæk – har kontakten til borgerne og står for at visitere børn og unge til forløb, afprøve indsatsen og gennemføre før- og eftermålinger på de deltagende familier. Desuden opkvalificerer kommunerne sine fagpersoner.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Psykiatrien uddanner og superviserer de udførende psykologer i kommunerne i at varetage behandlingen. Desuden tilbyder psykiatrien kommunerne let tilgængelig rådgivning i forhold til visitation, henvisning, videre udredning og behandling samt sparring i komplekse sager.
Find partnernes kontakter og lokale information (link: ’Partnernes kontakter og lokale information’)

Indsats i fire spor til aldersgruppen 3-17 år og deres netværk

STIMEs indsats består overordnet af manualiseret behandling til børnene, de unge og deres familier med tilhørende koncepter for uddannelse, supervision og rådgivning af behandlere i kommunerne. Desuden er der vejlednings- og opsporingsmateriale til læringsmiljøerne.
Indsatsen henvender sig til børn og unge psykisk mistrivsel med udfordringer i relation til et af projektets i alt fire spor:

’Når svære følelser fører til selvskade’

Selvskadende adfærd til aldersgruppen 12-17 år.
Læs mere om sporet

’Når tanker om krop og mad fylder for meget’

Tidlige tegn på spiseforstyrrelse til aldersgruppen 10-17 år,
Læs mere om sporet

’Når bekymring eller tristhed fylder for meget’

Tegn på angst/depression til aldersgruppen 6-17 år.
Læs mere om sporet

’Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring’

Udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet til aldersgruppen 3-10 år.
Læs mere om sporet

Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME ikke aktuelt. Der kan dog være undtagelser, hvor den psykiske lidelse er velbehandlet.
 
Læs mere om indsatsen


Redaktør