For sagsbehandler

Kommunen visiterer, rådgiver og vejleder i forhold til at finde de relevante sociale tilbud til borgeren. I de tilfælde, hvor kommunen visiterer til et af de sociale tilbud, som Region Hovedstadens Psykiatri driver, vil kommunen anmode om en plads.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Region Hovedstadens Psykiatri vil derefter vurdere, om det sociale tilbud kan varetage borgerens behov. Borgeren vil ofte have besøgt det sociale tilbud, inden kommunen visiterer til det. 

Tidsfrist

Senest to måneder efter at Region Hovedstadens Psykiatri har modtaget kommunens anmodninger, giver vi svar på, om det sociale tilbud er det rette for borgeren. Hvis det er tilfældet, vil borgeren enten få tilbudt en plads med det samme på det sociale tilbud eller komme på venteliste til en plads. Det sociale tilbud kontakter kommunen, når der er en ledig plads til borgeren.

Plan for opholdet

Når borgeren har fået anvist plads på et socialt tilbud, er det Region Hovedstadens Psykiatris opgave at udarbejde en individuel plan for opholdet. Den individuelle plan tager udgangspunkt i kommunens handleplan, der beskriver formålet med ophold på det sociale tilbud.​

Hvor henvender jeg mig som sagsbehandler?

Sagsbehandleren sender kommunens sagsakter til Administrationen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Huskeliste

Når du sender sagsakterne, er der en række områder, som du skal huske at beskrive. Region Hovedstadens Psykiatri har brug for oplysninger til at vurdere, om borgeren matcher målgruppen på det sociale tilbud. Her kan du se en huskeliste over de vigtigste oplysninger:

Sociale forhold

 • Den aktuelle situation (årsagen til denne anmodning)
 • Social historie (familieforhold, skolegang, netværk og sociale relationer, aktuelle boligforhold)
 • Aktuelt dagtilbud
 • Evt. domme

Helbredsmæssige forhold

 • Diagnoser 
 • Resumé af sygehistorie 
 • Status vedr. helbredsforhold/handicap (herunder allergier) 
 • Medicin (hvilken medicin, og mod hvad?) 
 • Aktuel behandling (psykiatrisk- og/eller psykologisk behandling, fysioterapi) 
 • Syn (normalt, let svækket, stærkt svækket eller blind) 
 • Hørelse (normal, let svækket, stærkt svækket eller døv) 
 • Evt. misbrugsproblemer (type af misbrug, behandling)

Vedlæg relevante udskrivningspapirer, helbredserklæringer, speciallægeerklæringer og neurologiske erklæringer.

Funktionsniveau, hjælpebehov og udviklingsmuligheder

 • Problemfrit (uden støtte)?
 • Vejledning?
 • Støtte?
 • Fuld hjælp?

Herudover bliver det vurderet, om der er udviklingsmuligheder i den konkrete situation.

Huskelisten kommer desuden ind på borgerens støttebehov og udviklingsmuligheder i forhold til ADL (almindelig daglig livsførelse), kost, helbred, psyke, færden uden for hjemmet og økonomi.

Hent huskelisten​ i boksen til højre.


Takster

Takster for de sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri fastsættes hvert år. Nogle af tilbuddene udarbejder ydelseskataloger eller beskriver deres ydelser i pjecer og på hjemmesider.

Takster for tilbuddene

Taksten er den pris som borgerens opholdskommune betaler for at borgeren bor eller aktiveres  på et tilbud. Du kan se en samlet oversigt over takster for Region Hovedstadens Psykiatris tilbud i 2013 nedenfor.​

​​Tilbud​Takst pr. dag 2013
​Lunden, botilbud § 108/§ 107
​3.362 kr.​​
​Orion, Planetstien ulige nr., § 108/ § 107​3.707 kr.
​Orion, Planetstien lige nr., § 108 /§ 107​2.310 kr.​
​Orion, Flexboligerne Nivå, § 108 /§ 107​1.740 kr.
​Orion, Hostel, § 107​3.309 kr.​
​Orion, Kullturhus, § 104​1.143 kr.
​Skovvænget, botilbud § 108/§ 107​2.525 kr.
​Skovvænget, aktivitetstilbud § 104​​567 kr.

Redaktør