​​​​​​

Kort om behandlingen i OPUS

OPUS er organiseret i teams, hvor der er Psykiatere, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, ergoterapeuter, recoverymentorer og sekretærer ansat. Behandlingen i OPUS er bygget op om den enkelte person og har til formål at hjælpe den unge tilbage til de mål og drømme sygdommen har forhindret en i at nå. Der er både individuel behandling, som foregår ved at man får en fast kontaktperson tilknyttet, som også har den løbende kontakt til familien og forskellige gruppeforløb, eksempelvis Social færdighedstræning, Psykoedukation (undervisning) for de unge og for pårørende samt Flerfamiliegruppe. 

OPUS hjælper de unge med dels at fastholde deres behandling, dels at få etableret en mere stabil tilværelse. OPUS’ formål er netop at forhindre, at unge, der er blevet udskrevet fra et psykiatrisk center, ender i en negativ spiral med gentagende indlæggelser og en forværring af sygdommen.​

Hvordan foregår behandlingen i​ OPUS?

OPUS tilbyder grundlæggende de samme behandlingsmuligheder som den tidligere distriktspsykiatri, men har samtidig en opsøgende og udgående funktion. OPUS-teamets ansatte kan derfor kontakte de unge andre steder end tidligere. Den unge kan fx få besøg af OPUS-teamet derhjemme og få hjælp til at tage medicin, klare dagligdagens gøremål eller håndtere kontakt til myndigheder osv. 

OPUS-teamet består af sundhedsfagligt personale som psykiatere, sygeplejersker og ergoterapeuter m.fl. samt socialrådgivere.​​

Kontaktlæge o​​g kontaktpersoner

Du bliver tilknyttet en kontaktlæge og en fast kon​taktperson. De varetager og følger din behandling tæt og sikrer, at du får information og rådgivning om din sygdom og behandling. De vejleder og støtter dig både i forhold til sygdommen, dit daglige liv og eventuelle ønsker om uddannelse eller arbejde. Herudover kan de koordinere kontakten til fx kommune og andre offentlige myndigheder. Navnene på din kontakt læge og kontaktperson står i starten af denne pjece.

​Det er primærbehandlerens opgave at iværksætte og koordinere de forskellige sociale og psykiatriske støtte- og behandlingstilbud. 

Primærbehandleren skal, i tæt samarbejde med patienten og det tværfaglige team, ud fra et helhedssyn, understøtte:

 • en relevant behandling
 • at der udfærdiges behandlingsplaner
 • at der er kontinuitet i behandlingen
 • at alle behandlingstilbud bliver koordineret.

Primærbehandleren arbejder ud fra et kognitivt terapeutisk grundlag.

Primærbehandleren fortsætter kontakter efter man starter til en forvisitationssamtale. Det understøtter en god kontakt og starten på en værdifuld behandlingsalliance. Familie eller nærtstående pårørende, som patienten synes er vigtig i behandlingen inddrages også i behandlingen.

Primærbehandlerens første opgave er at skabe kontakt og behandlingsalliance. Når kontakten er etableret, vil primærbehandleren:

 • Have kontakt med patienten ugentligt, også i perioder hvor patienten har det godt, oftere ved behov, sjældnere hvis patienten ønsker det. Mødested er afhængig af behov, enten hjemme hos patienten eller i Opus.
 • Være tilgængelig for kontakt. Der er mulighed for at ringe til primærbehandlerens mobiltelefon, hvor telefonsvareren jævnligt vil blive aflyttet.
 • Være opsøgende ved risiko for 'drop-out' og forværring af den psykiske tilstand.
 • Udarbejde kriseplan sammen med patient.
 • Opstille behandlingsplan ved inklusion, efter ½ år, og igen efter 1½ år, hvor patienten medinddrages i behandlingsplanen.
 • Støtte til at mestre sygdommen, gøre patienten til "kompetent forbruger".
 • Observere og tydeliggøre symptomer på sygdom, observere ændringer og evt. suicidal fare.
 • Give støtte til indsigt og accept af sygdommen, herunder også eksistentielle aspekter ved sygdommen.
 • Støtte op om evt. medicinsk behandling.
 • Undervise patienten, efter den enkeltes behov, om sygdommens symptomer og behandlingsmuligheder, biologiske forklaringsmodel, stress-sårbarhedsmodellen, tilbagefaldsforebyggelse.
 • Undervise i medicinens virkninger og bivirkninger, herunder muligheder for at reducere bivirkninger.
 • Rådgive om betydning af misbrug for sygdommen.
 • Støtte op om evt. deltagelse i flerfamiliegruppe og social færdighedstræning og andre gruppetilbud.
 • Hjælpe med at få hverdagen til at fungere med personlig hygiejne, praktiske opgaver i hjemmet, overblik over økonomi, aktiviteter på uddannelse/arbejde og i fritiden.
 • Afdække og genopdage ressourcer hos personen og i netværket.
 • Støtte op om håb om forandring.
 • Støtte til udarbejdelse af realistisk plan for uddannelse eller beskæftigelse, hjælpe med at iværksætte planen.
 • Vedligeholde kontakt under indlæggelse, følge op på behandlingen på afdelingen.
 • Støtte opbygning/styrkelse af netværk.

Primærbehandleren skal sørge for kontakt til samarbejdspartnere og deltager i møder.

Ved afslutning af behandlingsforløbet, skal primærbehandleren sørge for, at deltageren har etableret kontakt til relevante tilbud om videre behandling, støtte, uddannelse, beskæftigelse o.l.

Primærbehandleren skal sørge for kontakt til familie eller nærtstående pårørende. Der tilbydes:

 • 2-3 Indledende samtaler uden deltagelse af patienten
 • Psykoedukation individuelt eller i gruppe
 • Løbende kontakt til primærbehandleren.
 • Støtte til deltagelse i flerfamiliegruppe.​​Undersøgelse og beha​ndling

Behandlingsteamet i OPUS er sammensat af mange for skellige faggrupper, der samarbejder om at lave det bedst mulige behandlingsforløb. Alle behandlingsforløb i OPUS starter med en indledende samtale/undersøgelse, hvor vi sammen med dig tilrettelægger din videre undersøgelse og/eller behandling.

Behandlingen kan best​å af:

 • ​Medicinsk be​handling 
  Medicin vil efter behov blive tilbudt som en del af behandlingen. Ønsker man ikke medicinsk behandling, udelukker det ikke fra at modtage de øvrige behandlingstilbud. Tilgangen bag den medicinske behandling er mindst mulig dosis og færrest mulige bivirkninger.

  Der tilbydes primært antipsykotisk medicin, som kan afhjælpe primært psykotiske symptomer. I en opstartsfase udleverer OPUS medicinen indtil man har fundet den rigtige behandling.

  I nogle tilfælde tilbydes også antidepressiv behandling, primært ift. depressive symptomer og angstlignende tilstande.

  Der kan i perioder være behov for medicin i kortere periode til at afhjælp søvnproblemer. ​
 • Samtaleterapi
 • Uddannelse i egen sygdom (psykoedukation) i grupper med andre unge 
 • Social f​ærdighedstræning - støtte til at opbygge eller genopbygge evnen til at klare og udvikle sig, og på den måde opnå mål og ønsker for tilværelsen​
  Social færdighedstræning er en systematisk, målrettet og pædagogisk tilrettelagt metode til udvikling, generalisering og fastholdelse af sociale færdigheder.
   
  Social færdighedstræning fokuserer på at træne brugeren/patienten i at tage medansvar i den medicinske behandling, at mestre symptomer, at opdage tidlige tegn på psykose, og at forbedre kommunikative færdigheder og evner til konfliktløsning.
   
  Social færdighedstræning tilbydes enten som et gruppetilbud med 8-10 deltagere og 2 trænere (1½ time hver uge i 10 måneder) eller som individuel træning med primærbehandleren.
 • Familiesamtaler og –vejledning, flerfamiliegrupper
 • Sundhedsrådgivning

Vi kan desuden rådgive dig i, hvad der er af muligheder i dit lokalområde, og støtte dig i at få din hverdag til at fungere.

Individu​​​elle psykologforløb​

A alle i et OPUS-forløb mulighed for at få tilbudt samtalebehandling med teamets psykolog. Læs mere herunder.​

​Henvisning til psykologsamtaler sker ved en teamindstilling. Herefter har psykologen en afklarende samtale med patienten for at vurdere, om samtalebehandling vil være et relevant tilbud. I givet fald påbegyndes forløbet.

Som udgangspunkt tilbydes et afgrænset forløb på 12 samtaler, der evt. vil kunne forlænges med yderligere 6 eller 12 samtaler. Det bør tilstræbes, at samtaleforløbet med psykologen kan afsluttes indenfor den samlede to-årige behandlingsperiode.

Da samtalerne med psykologen i OPUS består af kortere, afgrænsede forløb, vil primærbehandleren fortsat være aktiv i behandlingen. Det vil sige, at primærbehandleren fortsat har møder med patienten, og det er fortsat primærbehandleren, der uddeler medicin, og hjælper patienten med praktiske gøremål og evt. kontakt til andre instanser.

Der vil være et tæt samarbejde mellem primærbehandler og psykolog, hvor informationer om og mål for behandlingen ligger til grund for begge behandleres kontakt til patienten. Efter en individuel vurdering kan primærbehandleren evt. sidde med ved samtalerne med psykologen. ​​


Behandli​​​ngsplan

Lægen og det øvrige behandlingsteam lægger sammen med dig en plan for din behandling. Behandlingsplanen skal sikre, at der er enighed om målet for behandlingen, og om hvad der skal ske i behandlingsforløbet. I forbindelse med udarbejdelse af behandlingsplanen, vil vi drøfte dine egne mål med behandlingen. Dine mål skrives ind i planen, så vi sikrer, at din behandling bidrager til at nå disse mål. Du får udleveret en kopi af din behandlingsplan, så du kan følge med løbende.

Pårø​rende

Vi lægger vægt på at inddrage dine pårørende i behandling en. Vores ønske er et samarbejde, der er præget af gensidig respekt og tillid, og med dine behov i centrum. Pårørende kan fx være din familie, en nær ven eller et andet menneske, som kan støtte dig i at gennemføre behandlingen. Pårørendes viden om dig og din sygdom kan være med til at gøre behandlingen bedre. Vi vil selvfølgelig tale med dig om, hvem du har lyst til at involvere i din behandling.

Læs mere om hvordan vi inddrager pårørende​.​

Hvor længe ​varer behandlingen?

OPUS behandlingen er begrænset til to år. Hvis der fortsat er behov for behandling, finder vi ud af, hvad lige netop du har brug for. I OPUS mødes du med din kontaktperson en gang om ugen, og du kan komme i en eller flere grupper et par gange om ugen. Mange unge er glade for at møde andre unge og få mulighed for at tale med nogen, der kender til det at have en psykisk sygdom. Vi vil tale med dig om, hvad du har brug for og lyst til af gruppetilbuddene, når du starter i OPUS. Vi vil også løbende gøre status sammen med dig, så behandlingen hele tiden tilpasses din tilstand og dine ønsker og behov.

Når behandlinge​​​​n afsluttes

Inden du stopper i behandling hos os, har vi en afsluttende samtale. Her deltager lægen, din kontaktperson og andre relevante parter. På mødet aftaler vi den videre opfølgning på din behandling.​​​Redaktør