Spørgsmål/Svar for patienter i Region Hovedstadens Psykiatri under COVID-19

Her kan du læse, hvad du som patient i Region Hovedstadens Psykiatri skal være opmærksom på vedrørende behandling og indlæggelse som følge af COVID-19. 


FREMMØDE PÅ HOSPITALET

Må jeg møde op på hospitalet, hvis jeg ikke har en aftale?

 • Du må kun møde op på hospitalet, hvis du har en aftale.
 • Ring til os forinden, hvis du oplever akut behov for møde op i den psykiatriske akutmodtagelse, så vi kan være forberedte på at tage imod dig så sikkert og trygt som muligt under hensyn til smittefare.

Jeg er bange for at blive smittet, når jeg møder op. Er der noget, jeg kan gøre?

 • Vi tager de nødvendige forholdsregler for at beskytte dig mod smitte. Fx er venterum indrettet til få patienter ad gangen med god afstand til hinanden. Under samtalen vil der være god afstand mellem dig og din behandler.
 • Du må gerne ringe til os, hvis du ønsker at høre mere om muligheden for at omlægge din samtale fra fysisk fremmøde til en video- eller telefonkonsultation.

AFLYSTE ELLER UDSKUDTE AFTALER

Hvad gør jeg, hvis jeg har en aftale, som bliver aflyst/udskudt pga. COVID-19?

Region Hovedstadens Psykiatri kan være nødt til at udsætte aftaler, hvis de ikke er akutte, for at forebygge spredning af smitte med coronavirus, eller fordi det bliver nødvendigt at flytte personale fra mindre kritiske funktioner til mere kritiske funktioner pga. COVID-19. Hvis det bliver aktuelt, får du besked via e-Boks eller telefonisk.

PODNING AF PATIENTER MED SYMPTOMER PÅ COVID-19

Hvornår skal jeg podes for COVID-19? 

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal alle indlagte patienter, som ikke tidligere er blevet podet, podes for COVID-19. Derudover skal du podes for COVID-19, hvis du:
 • har lette eller moderate til alvorlige luftvejssymptomer. Det sker efter telefonisk vurdering og ordineres af egen læge, lægevagt eller akuttelefon.
 • ankommer i akutmodtagelsen, og det her vurderes, at du skal indlægges. Podningen foretages i akutmodtagelsen.
 • skal indlægges planlagt i mere end 24 timer.
 • skal til ambulant ECT-behandling. 
 • du skal have været podet indenfor 48 timer før din planlagte indlæggelse, og du skal medbringe svaret på podningen. Svaret må ikke være mere end 48 timer gammelt. 
 • hvis du skal indlægges, vil du forud for indlæggelsen blive informeret om, at det er et krav, at du skal podes for COVID-19 inden fremmøde. 

Hvordan foregår podning for COVID-19?

 • Du kan blive podet i en psykiatrisk akutmodtagelse (gælder også for børn og unge i Børne- og Ungdomspsykiatrien).
 • Hvis forældre skal indlægges sammen med barn, skal både forældre og barn podes inden indlæggelsen. Podningen foregår i en corona-podeklinik efter aftale med Børne- og Ungdomspsykiatrien
 • Resultatet af podningen skal medbringes ved din indlæggelse, og resultatet er kun gyldigt i 48 timer, efter at du har modtaget det. Podningsresultatet tjekkes af personalet, når du indlægges.

VÆRNEMIDLER

Hvornår kan jeg opleve, at personalet anvender værnemidler (masker, handsker, beskyttelsesbriller mv.)?

 • Ved din samtale i psykiatrien sørger vi for, at der er den nødvendige afstand mellem dig og din behandler. Derfor vil du, som udgangspunkt, ikke opleve, at din behandler har visir eller maske på.

 • Personalet i akutmodtagelserne bærer uniform og anvender værnemidler for at undgå smitterisiko.

 • Hvis der er mistanke om, eller det er påvist, at du er smittet med COVID-19, skal personalet anvende værnemidler.

 • Hvis fastholdelse bliver nødvendigt, vil personalet som hovedregel benytte handsker, maske og beskyttelsesbriller.

Skal jeg tage ansigtsmaske på under samtalen?

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at den vigtigste måde at undgå smitte på, er fysisk afstand under samtalen, hoste-etikette, håndvask og sprit.

 • Du må gerne bære ansigtsmaske, hvis det er dit ønske, men det er ikke en opfordring eller et krav fra Sundhedsstyrelsen.

 • Det er vigtigt, at du stadig holder afstand, vasker hænder og bruger håndsprit - også hvis du bærer maske.

GENERELT OM BESØG UNDER INDLÆGGELSE

Må jeg få besøg, hvis jeg er indlagt?

Ja, du må gerne få besøg fra den 11. juni 2020, medmindre der er afgørende hensyn, som taler mod besøg. Besøg skal aftales med ledelsen på det afsnit, hvor du er indlagt.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan dog ved smitteudbrud udstede påbud om forbud mod besøg på den pågældende afdeling eller center.

Hvem må besøge mig?

Besøg skal aftales med ledelsen på det afsnit, hvor du er indlagt. På den måde kan besøg bedst muligt planlægges og koordineres, så flere patienter kan få besøg. Vær derfor opmærksom på at overholde de aftalte besøgstider.

Hvor lange besøg må man få? Og hvornår må de finde sted?

 • Besøgene planlægges til at kunne vare 30 eller 45 minutter.
 • Hvis der har været besøg i et besøgsrum, går der 10-15 minutter mellem hvert besøg, fordi der skal luftes ud og sprittes af.
 • Tilbud om besøg skal planlægges, så det også vil være muligt for pårørende, som har arbejde at komme på besøg.

Hvad er vigtigt at vide forud for et besøg?

Den pårørende skal overholde følgende regler:

 • Den pårørende må ikke gå ind på hospitalet, hvis han/hun føler sig syg – og fx har ondt i halsen, muskelsmerter, tør hoste og feber. 
 • Den pårørende skal have været uden symptomer på COVID-19 i 48 timer. 
 • Hvis det er muligt, skal besøget foregå på hospitalets udearealer.
 • Hold altid 2 meters afstand og følg alle instrukser fra personalet og på plakater. 

Hvordan kan besøgene foregå?

 • Så vidt muligt skal besøg foregå udendørs, da myndighedernes krav om forebyggelse af smittespredning, samt psykiatriens gældende sikkerhedsforanstaltninger skal kunne overholdes.
 • Der er ikke restriktion for besøg på udearealer, som ikke direkte er tilknyttet sengeafsnittet, men i stedet er beliggende i det offentligt tilgængelige rum på hospitalsmatriklen.
 • Hvis du er indlagt på en afdeling, hvor du enten ikke har mulighed for at forlade afdelingen, eller hvor udearealerne ikke egner sig til besøg, vil du og dine besøgende kunne benytte mødelokaler, der er indrettet til besøg med to meters afstand mellem jer. Indre gårdarealer eller gårdhaver betegnes ikke som egnede udearealer i denne sammenhæng. 
 • Hvis besøgsrummet er udenfor afsnittet, hvor du er indlagt, vil der være et opslag eller en anden form for markering, hvor den pårørende skal vente.

Hvilke besøgsregler gælder, hvis jeg er indlagt på et intensivt eller retspsykiatrisk afsnit?

 • Den pårørende vil blive lukket ind i sluse, hvor hænderne skal sprittes af.
 • Den pårørende vil blive fulgt til besøgsrummet og få anvist plads af personalet. 

FOR INDLAGTE PATIENTER

UDGANG

Hvis jeg er indlagt på åbent afsnit, må jeg så forlade afsnittet?

 • Som indlagt voksen patient må du som udgangspunkt ikke komme på udgang udenfor matriklen, men hvis det er vurdereret, at du gerne må få udgang på matriklen, vil du være ledsaget af personalet.
 • Du må kun komme på udgang uden for matriklen i kortere tid, hvis en læge har vurderet, at det i orden.
 • Hvis du får udgang udenfor matriklen, skal du også primært være ledsaget af personale medmindre andet har et terapeutisk formål. Den overlæge, som er ansvarlig for din behandling, vurderer det evt. behandlingsmæssige formål med udgangen. Overlægen vurderer samtidig, om du skal testes, når du kommer tilbage til afdelingen.

BEHANDLING, INDLÆGGELSE OG VURDERING

Hvad sker der, hvis jeg bliver testet positiv for COVID-19, når jeg er indlagt?

 • Hvis du bliver testet positiv, og dermed er smittet med COVID-19, vil du blive bedt om at tage maske på og derefter vil du blive isoleret. Med isolation menes, at du enten indlægges på egen stue eller i et såkaldt kohorteafsnit, hvor også andre COVID-19-smittede patienter er blevet isoleret sammen.
 • Hvis du har milde symptomer, kan du forblive indlagt i psykiatrien, hvor vi naturligvis vil følge din somatiske tilstand tæt.
 • Hvis du er smittet med COVID-19, men ikke har symptomer (også kaldet asymptomatisk smittebærer), skal du være isoleret i syv dage. Hvis du i løbet af denne periode får symptomer, bliver din isolationen forlænget, indtil du har været symptomfri i 48 timer.

FOR PATIENTER TILKNYTTET AMBULANTE BEHANLDINGSTILBUD

Jeg er patient og får ambulant psykiatrisk behandling – kan jeg stadig det?

 • Ja, du kan fortsat modtage ambulant psykiatrisk behandling, men for at mindske smitterisikoen blandt patienter og medarbejdere, vil din behandling i nogle tilfælde foregå telefonisk og/eller ved hjælp af videomøder fremfor fysisk fremmøde. 

 • Du får besked om eventuelle ændringer i e-Boks eller via telefonopkald. 

Jeg er patient i et gruppeforløb – hvordan kommer det til at foregå?

 • Vi afholder stadig gruppeforløb, hvis de fysiske rammer tillader, at der kan være den anbefalede afstand mellem stolene. Et gruppeforløb må højest bestå af 10 patienter.
 • Nogle gruppeforløb vil blive omlagt til individuelle samtaler, som kommer til at foregå via telefon eller videomøde i stedet for fysisk fremmøde. 
 • Hvis det vurderes at være nødvendigt og fagligt forsvarligt kan gruppeforløbet også blive udskudt. 
 • Du vil få information om ændringer i din e-Boks eller via telefonopkald.

Jeg er for første gang henvist til ambulant behandling – hvad gør jeg?

 • Voksne patienter over 18 år, som netop er blevet henvist, kan i visse tilfælde henvises til udredningssamtaler via telefon eller video. Beslutningen træffes ud fra en lægefaglig vurdering.
 • Patienter under 18 år, som netop er blevet henvist, vil blive inviteret til en indledende samtale i ambulatoriet, hvor undersøgelsesforløbet vil blive aftalt. De fleste undersøgelser vil finde sted i ambulatoriet - i visse tilfælde vil enkelte undersøgelser kunne foretages telefonisk eller på anden vis.

Hvad gør jeg, hvis jeg oplever forværring af min tilstand?

Du skal ringe til det ambulatorium, du er tilknyttet, eller til en af de fem akutmodtagelser, hvis du oplever forværring af dine symptomer.

Kan jeg fortsat blive henvist til akut psykiatrisk vurdering?

Ja, du kan fortsat blive henvist til akut psykiatrisk vurdering. Der er ingen ændring i forhold til retningslinjerne for henvisning.

Kan jeg blive indlagt akut eller planlagt?

Ja, du kan fortsat blive indlagt på baggrund af en lægefaglig vurdering om indlæggelse – og vores akutmodtagelser har som altid åbent døgnet rundt.

Hvad gør jeg, hvis jeg har en aftale, som bliver aflyst/udskudt?

 • Hospitalerne kan vælge at udsætte ikke-akutte aftaler for at forebygge, at smitten med coronavirus spreder sig eller fordi det bliver nødvendigt at flytte personale fra mindre kritiske funktioner til mere kritiske funktioner.
 • Hvis din aftale bliver udsat, vil du få besked via e-Boks eller telefonisk.

Hvordan får jeg besked, hvis min aftale er aflyst/udskudt?

Hvis din aftale bliver udskudt, får du besked via e-Boks eller pr. telefon.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg skal møde op til aftalt behandling?

 • Du skal vaske eller spritte hænder ofte, og du skal holde afstand til andre, hvor det kan lade sig gøre.
 • Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og tager de nødvendige forholdsregler for at beskytte dig mod smitte – fx vil der være håndsprit, og venterum er indrettet til færre patienter og med nødvendig afstand til hinanden.
 • Under samtalen vil der være god afstand mellem dig og din behandler.
 • Du må gerne ringe til os, hvis du ønsker at høre mere om muligheden for at omlægge din samtale fra fysisk fremmøde til en video- eller telefonkonsultation.

Du skal møde op til aftalt tid, medmindre

 • du har symptomer på coronasmitte
 • du inden for de seneste 14 dage har været i tæt kontakt med personer, der allerede er smittet med coronavirus
 • du har opholdt dig i områder med særlig risiko for smitte.

Hvis du har kan sige ja til et af de ovenstående punkter, skal du ringe til afdelingen, som sammen med dig vurderer, hvad du så skal gøre. Du finder kontaktinformation i indkaldebrevet, som er sendt via e-Boks.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg skal have hjemmebesøg?

 • Ring til os, hvis du føler dig syg, dagen før eller på dagen for hjemmebesøget.
 • Under besøget tager vi de nødvendige forholdsregler for at undgå smitte – og vi vil bede dig om at gøre det samme:
 • Undgå fysisk kontakt, som fx at give hånd.
 • Hold afstand under samtalen i det omfang, det kan lade sig gøre. 
 • Vask eller sprit hænder ofte.
 • Hvis situationen omkring COVID-19 forværres, kan vi være nødt til at udskyde hjemmebesøget. Du vil i så fald blive kontaktet af os – enten via brev i e-Boks eller via et telefonopkald.

Hvornår skal jeg selv aflyse en aftale?

 • Du skal ringe og aflyse din aftale i psykiatrien, hvis du enten tror, at du er smittet med coronavirus, eller hvis du har hoste, let feber eller forkølelse. Du skal herefter blive hjemme, indtil du er rask. Ring til din egen læge i dagtimerne, hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage.
 • Det er vigtigt, at du ringer til afdelingen først og ikke møder op, da du kan smitte andre. Når du ringer, aftaler vi en ny tid eller en telefon- eller videokonsultation.

FØLG UDVIKLINGEN OG DE SENESTE RETNINGSLINJER

Hvornår gælder ændringerne fra?

Region Hovedstadens Psykiatri gør opmærksom på, at informationerne afspejler den aktuelle situation. Derfor kan der ske flere ændringer afhængig af situationen.

Følg selv udviklingen på hjemmesiderne for Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Psykiatri.

Hvor finder jeg de seneste opdateringer og retningslinjer fra myndighederne om håndteringen af COVID-19?

Du kan følge med i udviklingen på den fælles myndighedsside www.coronasmitte.dk. Her opdaterer Regeringen, Sundhedsstyrelsen og Politiet løbende med de nye retningslinjer for håndtering af coronavirussen, COVID-19.

Læs også Spørgsmål/Svar til pårørende til patienter i Region Hovedstadens Psykiatri under COVID-19-epidemien.

 

Redaktør