Barnet/den unge har allerede en indsats i kommunen – barnets/den unges behov for støtte forventes at være anderledes ved ud

I sådanne tilfælde kontakter Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kommunen så tidligt som muligt og underretter om, at barnets/den unges behov for støtte forventes at være anderledes ved udskrivningen. På baggrund heraf vurderer kommunen, om der er behov for at justere de kommunale indsatser til barnet/den unge.

Hvis barnet/den unge kan udskrives, selv om den eller de kommunale indsatser ikke er sat i værk, sker der ikke varsling. Børne- og Ungdomspsykiatris Center orienterer forinden kommunen om udskrivning.

Hvis barnet/den unge ikke kan udskrives før de kommunale indsatser er sat i værk, varsler Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center så tidligt som muligt og senest 8 hverdage før barnet/den unge efter en lægelig vurdering skønnes at være færdigbehandlet i hospitalsregi barnets/den unges kommune.

Varslingen er et supplement til den tværsektorielle dialog, der bør have været under indlæggelsesforløbet, jf. hensigten om dialog og tidlig indsats. Se afsnit om netværksmøder.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center sender færdigmelding til kommunen, når bar-net/den unge efter en lægelig vurdering er færdigbehandlet under indlæggelse i hospitalsregi.

Hvis der er ventetid i forhold til iværksættelse af den/de af kommunen vurderede nødvendige kommunale indsats(er) til barnet/den unge, skal kommunen tilvejebringe anden støtte i ventetiden, så barnet/den unge kan udskrives så hurtigt som muligt efter færdigmeldingen.

Det bemærkes, at i tilfælde, hvor barnet/den unge og deres familier ikke længere ønsker indlæggelse, og der ikke er grundlag for at tilbageholde barnet/den unge med tvang, underretter Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center barnets/den unges kommune, hvis der er givet samtykke hertil, eller der er grundlag for underretning uden samtykke. Det gælder også i de tilfælde, hvor der ellers ville have været behov for, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center varsler kommunen om udskrivning.


Redaktør