Barnet-den unge har ikke en indsats i kommunen – Børne- og Ungdoms-psykiatrisk Center skønner, at der kan være behov for kommunale indsatser ved udskrivningen

I sådanne tilfælde skal Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center så tidligt som muligt efter indlæggelsen underrette barnets/den unges kommune med henblik på dialog, som forberedelse af udskrivningen, der gør det muligt for kommunen at vurdere, om der er behov for kommunale indsatser. Kommunen skal på dette grundlag påbegynde sagsbehandlingen, hvis der er brug for kommunale indsatser.

Hvis barnet/den unge kan udskrives, selv om den eller de kommunale indsatser ikke er sat i værk, sker der ikke varsling.. Børne og Ungdomspsykiatrisk Center orienterer forinden kommunen om udskrivning.

Hvis barnet/den unge ikke kan udskrives før de kommunale indsatser er sat i værk, varsler Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center så tidligt som muligt og senest 8 hver-dage før barnet/den unge efter en lægelig vurdering skønnes at være færdigbehandlet i hospitalsregi barnets/den unges kommune.

Varslingen er et supplement til den tværsektorielle dialog, der bør have været under indlæggelsesforløbet, jf. hensigten om dialog og tidlig indsats – se afsnit om netværksmøder.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center sender færdigmelding til kommunen, når bar-net/den unge efter en lægelig vurdering er færdigbehandlet under indlæggelse i hospitalsregi.

Hvis der er ventetid i forhold til iværksættelse af den/de af kommunen vurderet nødvendige kommunale indsats(er) til barnet/den unge, skal kommunen tilvejebringe anden støtte i ventetiden, så barnet/den unge kan udskrives så hurtigt som muligt efter færdigmeldingen.

Det bemærkes desuden, at i tilfælde, hvor barnet/den unge og deres familier ikke længere ønsker indlæggelse, og der ikke er grundlag for at tilbageholde barnet/den unge med tvang, underretter Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center barnets/den unges kommune, hvis der er givet samtykke hertil, eller hvis der er grundlag for underretning uden samtykke. Det gælder også i de tilfælde, hvor der ellers ville have været behov for, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center varsler kommunen om udskrivning.


Redaktør