Henvisning

Hvem skal henvises til BUC?

I en række tilfælde vil der jf. Sundhedsstyrelsen altid være behov for en børne- og ungdomspsykiatrisk specialsagkyndig vurdering.
Det gælder især, når børn og unge er alvorligt syge og den samlede problemstilling er for kompliceret til, at børnene/de unge kan få tilstrækkelig hjælp af den praktiserende læge, eller børne- og ungdomssagkyndige i kommunen.
Der skal derfor som hovedregel ske henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien i følgende tilfælde:

  • Når der er mistanke om eller påvist: psykoser, affektive lidelser (mani, de-pression), tilstande med udtalte tvangshandlinger eller tvangstanker, svære spiseforstyrrelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
  • Når barnet/den unge er alvorligt selvmordstruet eller har foretaget alvorligt selvmordsforsøg.
  • Når psykofarmakologisk behandling af børn og unge med antipsykotika, anti-depressiva og centralstimulerende midler ønskes iværksat, og der ikke er kon-takt med praktiserende børne- og ungdomspsykiater.
  • Ved alvorlige diagnostiske uafklarede psykiske tilstande.
Desuden vil det ofte være relevant at henvise børn og unge med en kombination af psykisk og legemlig lidelse.

I forhold til børn og unge, der skønnes af have ADHD bør de i første omgang altid vurderes i kommunen med henblik på basal udredning og vurdering af effekten af special- og/eller socialpædagogisk støtte, der kan afhjælpe barnets vanskeligheder.

I tilfælde af at kommunen ikke mener, at der er behov for udredning i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, og den praktiserende læge ikke er enig, har den praktiserede læge mulighed for at henvise direkte til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Den praktiserende læge skal i sådanne tilfælde som hovedregel sende en underretning til kommunen.

Kommunerne og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er enige om, at børn og unge med psykiske vanskeligheder så vidt muligt skal behandles i nærmiljøet. Der skal kun henvises til udredning og behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, når kriterierne for henvisning er opfyldt.

Henvisning fra praktiserende læger 

Praktiserende læger eller andre læger henviser altid et barn eller en ung til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center via den Center for Visitation og Diagnostik på børne- og ungeområdet - CVI-BUP. 

Praktiserende læger følger retningslinjerne, der er beskrevet i ”forløbsbeskrivelse for henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center”.

Henvisningen sendes elektronisk til Region Hovedstadens Psykiatris Centrale Visitation på Børne- og Ungeområdet - CVI-BUP.

Henvisning fra kommuner

Barnets eller den unges kommune henviser altid et barn eller en ung til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center via den Centrale Visitation på børne- og ungeområdet – CVI-BUP. Det er kommunen, der beslutter, hvem der har bemyndigelse til at henvise et barn eller en ung til udredning og behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.


Henvisningen sendes elektronisk til Region Hovedstadens Psykiatris Centrale Visitation på Børne- og Ungeområdet - CVI-BUP.

Central Visitation på børne- og ungeområdet – CVI-BUP

Den Centrale Visitation på børne- og ungeområdet - CVI-BUP - modtager alle henvisninger til udredning og behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - henvisning af børn og unge.

Henvisningen skal indeholde en henvisningsdiagnose og/eller oplysninger om, hvad der ligger til grund for vurderingen af, at det er nødvendigt med hospitalsbaseret børne- og ungdomspsykiatrisk behandling. Hvis der i forbindelse med en henvisning, er behov for dialog med den visiterende læge, kan den Centrale Visitation på børne- og ungeområdet - CVI-BUP kontaktes på tlf. 3864 0200 mellem kl. 10.00 – 13.00 på hverdage.

Henvisningen skal sikre, at den Centrale Visitation på børne- og ungeområdet - CVI-BUP på baggrund af oplysningerne i henvisningen kan vurdere, dels om barnet/den unge er i målgruppen for udredning og behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, dels kan henvise barnet/den unge til det rette udrednings- og behandlingsforløb. 

Hvis den Centrale Visitation på børne- og ungeområdet - CVI-BUP ikke kan vur-dere henvisningen på grund af uklarhed eller utilstrækkelige oplysninger, vil den Centrale Visitation på børne- og ungeområdet - CVI-BUP sædvanligvis forsøge at tage kontakt til henviser med henblik på afklaring. Lykkes dette ikke umiddelbart, tilbagevises henvisningen med rådgivning om, hvilke oplysninger, der mangler for at henvisningen kan vurderes. 

Der går maksimalt 8 dage fra henvisningen er modtaget til barnet/den unge og deres familier får besked.

Udrednings- og behandlingsret

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er underlagt lovgivningens krav om, at et barn eller en ung skal være udredt indenfor 4 uger efter henvisningen er modtaget. Det er derfor vigtigt, at henviser (den praktiserende læge eller kommunen) har forberedt barnet, den unge og familien på, at udredningen sker indenfor kort tid, og at der er behov for, at barnet, den unge og familien kan indgå i udredningsforløbet, der som hovedregel starter i løbet af 1-2 uger og gennemføres i løbet af ca. 2 uger med flere fremmøder.

Forløbet i elektive (planlagte) forløb er illustreret i diagrammet nedenfor.
Redaktør