Indlæggelse

Samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og kommunerne

Når et barn eller en ung med psykisk sygdom bliver indlagt i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, skal Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center vurdere, om barnet/den unge enten får eller kunne have brug for kommunale indsatser.

Hvis Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center vurderer, at barnet/den unge enten får eller kunne have behov for kommunale indsatser, skal Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center så tidligt som muligt kontakte barnets/den unges kommune med henblik på dialog/netværksmøde, så der allerede på et tidligt tidspunkt er mulighed for at igangsætte vurderingen af, om der er behov for enten at justere en allerede foranstaltet indsats og/eller at tilvejebringe nye kommunale indsatser.

Det indebærer, at barnets/den unges kommune skal underrettes så snart Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har skønnet, at der kan være behov for justering eller iværksættelse af nye kommunale indsatser. Hvis kommunen vurderer, at der er grundlag for justering og/eller tilvejebringelse af kommunale indsatser, begynder kommunen sagsbehandlingen parallelt med, at den psykiatriske udredning og behandling finder sted. Kommunen holder Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center orienteret om, hvornår en social indsats forventes at kunne iværksættes.

Det er afgørende for sagens fremdrift og timing, at der under den psykiatriske udredning og behandling foregår et kontinuerligt og tæt samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og kommunen. Det er i den forbindelse vigtigt, at kommunen løbende holdes orienteret om barnets/den unges funktionsniveau og forventet udskrivningsdato.

Underretningen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center til kommunen kan være enten skriftlig, telefonisk eller ske ved afholdelse af et netværksmøde, der enten kan være et fysisk møde, et videomøde eller lign.

Orientering, varsling og færdigmelding

Der er følgende hovedscenarier for samarbejdet mellem kommunerne og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center ift, hvornår og hvordan, der arbejdes med orienteringer, varslinger og færdigmeldinger:

I tilfælde, hvor udskrivningen er betinget af, at kommunale indsatser er iværksat, er det vigtigt at arbejde med netværksmøder, tidlig dialog og varslinger. I sådanne tilfælde skal Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center tage initiativ til et netværksmøde, som parterne er forpligtet til at finde et egnet mødetidspunkt til hurtigst muligt og senest indenfor 4 arbejdsdage. Læs i øvrigt om netværksmøder.

I tilfælde, hvor der kan ske udskrivning, selv om der ikke er iværksat kommunale indsatser, er der ikke krav om, at kommunen deltager i et netværksmøde indenfor 4 arbejdsdage.

Det vil i sådanne tilfælde være muligt at afholde netværksmøde efter udskrivning, hvis det ikke kan nås, inden udskrivning, og der skønnes at være behov herfor.

Information til praktiserende læge fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Nye og reviderede behandlingsplaner sendes til praktiserende læge, når det skønnes relevant for denne.


Redaktør