Netværksmøder + skabelon

Generelt om netværksmøder

Netværksmøder skal understøtte et velkoordineret forløb for både ambulante forløb og forløb under indlæggelse. På netværksmøder drøfter barnet, den unge, deres familie og de forskellige øvrige aktører sagen, og kan indgå aftaler om forløbet. Barnet, den unge og deres familie og evt. andre relevante aktører skal altid deltage i netværksmødet, hvis de ønsker det. Alment praktiserende læge kan deltage i sådanne møder, hvis der er behov. Den praktiserende læges deltagelse sker altid efter dialog med denne.

Netværksmøder kan afholdes som fysiske møder, videomøder eller lign.


Et netværksmøde kan afholdes på ethvert tidspunkt i et udrednings- og behandlingsforløb, når enten kommunen eller Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skønner, at der kan være behov herfor, herunder i forbindelse med afslutning af et udredningsforløb. Netværksmøder kan ligeledes afholdes på initiativ af den unge/familien, hvis kommunen og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er enige heri. Et sådant ønske bør som hovedregel imødekommes, men kan i særlige tilfælde afslås på baggrund af en konkret, faglig vurdering. Parterne skal prioritere at deltage i netværksmøder.

Den part, der inviterer til netværksmøde, skal udarbejde en dagsorden for mødet og præcisere formålet med det. Den part, der inviterer, skal desuden udarbejde et kort referat, der beskriver de aftaler vedr. opgave og ansvarsfordeling, der er blevet indgået. Referatet sikrer at alle parter ved, hvad der blev aftalt på netværksmødet – og dermed også ved, hvem der skal følge op på de aftaler, der blev indgået3.

Netværksmøder under ambulant udredning og behandling

I tilfælde, hvor der er behov for en koordineret indsats i forbindelse med et ambulant udrednings- og evt. behandlingsforløb, kan der afholdes netværksmøde med deltagelse af relevante parter.

Når der inviteres til netværksmøde er parterne forpligtet til at finde et egnet mødetidspunkt og mødested, så mødet afholdes indenfor en rimelig frist.

Information til praktiserende læger fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skal informere barnets/den unges læge, når der under et ambulant udrednings- og evt. behandlingsforløb sker væsentlige ændringer i barnets/den unges tilstand og behandling, herunder i forhold til medicinering, der har betydning for barnets/den unges læge. Nye og reviderede behandlingsplaner fremsendes til den praktiserende læge, når det er relevant i forhold til den praktiserende læges opgaver

Afslutning af et udrednings- behandlingsforløb

Ved afslutning af et ambulant udrednings/behandlingsforløb ajourfører Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center det Fælles Medicin Kort - FMK og sender en epikrise til barnets/den unges læge indenfor 24 timer.

Det skal fremgå klart af epikrisen, hvis der er behov for opfølgning hos egen læge, herunder skal behov for opfølgning hos egen læge stå øverst/først i epikrisen.
Samtidig orienterer Børne – og Ungdomspsykiatrisk Center barnets/den unges kommune skriftligt om udredningen, og resultatet af denne i tilfælde, hvor er et igangværende samarbejde om barnet/den unge.

Hvis barnets/den unges tilstand forværres, kan der henvises igen til behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Der skal i givet fald sendes en ny henvisning til den Centrale Visitation - CVI-BUP.


3 I tilfælde hvor barnet/den unge eller deres familier tager initiativ til netværksmøde, skal den part, som de henvender sig til sørge for i samarbejde med barnet/den unge og deres familie at udarbejde dagsorden. Denne part er ligeledes ansvarlig for at udarbejde referat fra mødet.


Redaktør