Udskrivning

Samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og kommunen

Det er som hovedregel kun i komplicerede forløb, at der vil være længerevarende indlæggelsesforløb. De fleste indlæggelsesforløb vil være af kortere varighed.

Det er afgørende for barnets/den unges og familiens oplevelse af et samtidigt og planmæssigt udskrivningsforløb, at der gennem hele indlæggelsesforløbet er et tæt samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og kommunen.

Så snart Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har kendskab til en udskrivningsdato, orienterer eller varsler centret barnets/den unges kommune herom – se afsnit om orientering, varsling og færdigmelding.

Hvis der er ventetid i forhold til iværksættelse af den/de kommunale indsatser til barnet/den unge, skal kommunen tilvejebringe anden støtte i ventetiden, så barnet/den unge kan udskrives så hurtigt som muligt efter færdigmelding.

Netværksmøde ved udskrivning

Hvis der er behov for en yderligere koordinerende indsats ved udskrivningen, skal der holdes et netværksmøde ved udskrivning, hvor udskrivningsforløbet tilrettelægges og aftales.

Både kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har ret til at indkalde til et netværksmøde ved udskrivning.

Barnet/den unge og deres familie har desuden ret til at indkalde til et netværksmøde. I disse tilfælde, skal Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center tage initiativ til et netværksmøde, som parterne er forpligtet til at finde et egnet mødetidspunkt til indenfor 4 arbejdsdage. Læs i øvrigt om netværksmøder

Overgang til ambulant behandling

En del børn og unge vil efter et indlæggelsesforløb have behov for at fortsætte behandling i ambulant regi. Hvis der efter udskrivning fortsat er behov for tværsektorielt samarbejde, skal dette ske efter de retningslinjer, der er beskrevet under afsnittet om ambulant behandling.

Information til praktiserende læge ved udskrivning

Ved udskrivning fra indlæggelse ajourfører Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center det Fælles Medicin Kort - FMK og sender en epikrise til barnets/den unges læge indenfor 24 timer.

Det skal fremgå klart af epikrisen, hvis der er behov for opfølgning hos egen læge, herunder skal behov for opfølgning hos egen læge stå øverst/først i epikrisen.


Redaktør