Anbragte børn og unge

Ambulant behandling

Målgruppen er børn og unge, der er anbragt på botilbud (anbringelsesstedet) og samtidig har et ambulant forløb på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Den ambulante behandling af børn og unge, der er anbragt kan foregå ved at barnet eller den unge møder til ambulant behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, eller – når dette ikke kan lade sig gøre - ved at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center varetager behandlingen på anbringelsesstedet.

Med henblik på at sikre, at behandlingen af anbragte børn og unge bliver så optimal som muligt, skal der være et tæt samarbejde mellem medarbejdere på anbringelsesstedet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, der varetager behandlingen af barnet/den unge. I tilfælde af en observeret forværring, skal medarbejderne på anbringelsesstedet tage kontakt til de behandlingsansvarlige medarbejdere i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, der skal yde rådgivning om pleje og observation med henblik på at minimere risikoen for at sygdommen forværres og for at forebygge indlæggelse/genindlæggelse. Ligeledes skal de behandlingsansvarlige medarbejdere i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, når de er på anbringelsesstedet, informere medarbejderne i anbringelsesstedet, hvis de oplever en forværret tilstand hos barnet/den unge.

Anbringelsesstedet skal redegøre for den socialpædagogiske støtte, der har været arbejdet med op til en henvendelse samt redegøre for de tegn, der er for forværringen.

Indlæggelse

Akut indlæggelse
Hvis der er behov for akut indlæggelse, af et barn eller en ung, der er anbragt, skal det sikres, at barnet/den unge bliver ledsaget af en medarbejder fra anbringelsesstedet eller en forælder eller anden fra netværket. Anbringelsesstedet skal forinden henvendelsen i akutmodtagelsen tage telefonisk kontakt til denne og varsle, at de kommer. Akutmodtagelsen skal ved modtagelsen så vidt muligt prioritere vurderingen af sådanne patienter.

Anbringelsesstedet skal ved indlæggelsen redegøre for den socialpædagogiske støtte, der har været arbejdet med op til en henvendelse samt redegøre for de tegn, der er for forværringen.

Under indlæggelsen skal der i samarbejde med barnet/den unge og deres familie indgås en individuel aftale vedr. mødeaktivitet mellem anbringelsesstedets medarbejdere og medarbejdere på døgnafsnittet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Planlagt indlæggelse
Planlagte indlæggelser sker i samarbejde med den børne- og ungdomspsykiater, der er ansvarlig for den ambulante behandling af det anbragte barn/den anbragte unge. Den behandlingsansvarlige børne- og ungdomspsykiater skal samarbejde både med myndighedssagsbehandler, anbringelsesstedet og det pågældende døgnafsnit.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og anbringelsesstedet skal i alle indlæggelsesforløb være i dialog med hinanden, dels med henblik på at skabe klarhed over det forventede indlæggelsesforløb, dels med henblik på at sikre en god udskrivning.

Udskrivning til anbringelsesstedet
I forbindelse med udskrivning af anbragte børn og unge gælder aftalens ordlyd om orientering, varsling og færdigmelding.

Hvis der sker ændringer i medicineringen under indlæggelse er det vigtigt at anbringelsesstedet bliver informeret herom, herunder at det Fælles Medicin Kort - FMK er ajourført ved udskrivelsen.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skal ved udskrivningen informere anbringelsesstedet om, hvad der er sket under indlæggelsen, herunder hvilke medicinændringer, der er foretaget. Centret skal desuden informere medarbejderne om, hvad de skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med medicin, og hvad der kan give anledning til, at anbringelsesstedet skal kontakte Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center igen.

Børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet er en særligt sårbar gruppe, hvorfor der kan være behov for i samarbejde med barnet/den unge og forældrene at forberede udskrivningen til anbringelsesstedet. Hvis der har været tale om en langvarig indlæggelse, kan der være behov for, at barnet/den unge træner overgangen ved fx at komme på besøg eller på weekend i anbringelsesstedet. Det skal sikres, at barnet/den unge er involveret i planlægningen af dette.

Det er desuden vigtigt at der inden udskrivelsen træffes konkret aftale om ambulant opfølgning på behandlingsforløbet. Det vil i mange tilfælde være relevant, at der sker ambulant kontakt indenfor en uge. Børne- og ungdomspsykiatrisk Center og medarbejderne på anbringelsesstedet skal være særligt opmærksom på barnet/den unge i perioden efter udskrivning med henblik på at sikre en god overgang fra indlæggelse til udskrivning til anbringelsesstedet.

Anbringelsesstedet, myndighedssagsbehandler og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skal i forbindelse med udskrivning udarbejde en behandlingsplan og fælles mål for barnet, den unge. Her skal det også fremgå, hvornår anbringelsesstedet skal kontakte det ambulante behandlingssted.

Alle anbragte børn og unge, der behandles i børne- og ungdomspsykiatrien, skal som minimum have én årlig medicinstatus af hensyn til deres sikkerhed. I forbindelse med den årlige medicinstatus samt medicinstatus ved indflytning, er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forpligtet til at indhente information om det anbragte barns/unges eventuelle somatiske medicin.Redaktør