Skærpet underretningspligt

Alle offentligt ansatte har skærpet pligt til at underrette kommunen, når de får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte, jf. servicelovens § 153

I forbindelse med udredning af et barn/en ung skal Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skønne, om der kunne være behov for kommunale indsatser i forhold til det pågældende barn og i forhold til barnets søskende. Hvis dette er tilfældet, skal Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center underrette kommunen. 

Der skal i videst muligt omfang indhentes samtykke fra forældremyndighedens indehaver(e) til at sende underretning til kommunen. Forældrene skal under alle omstændigheder orienteres om, at der er sendt en underretning og dens indhold. Særlige forhold gør sig gældende i forhold til sexuelt overgreb og vold. 

Redaktør