Borger har allerede en indsats i kommunen – borgerens behov for støtte forventes at være større ved udskrivningen

I sådanne tilfælde kontakter det psykiatriske center kommunen og orienterer om, at det skønnes, at borgerens behov for kommunale indsatser ved udskrivningen er større end hidtil tildelte indsatser. På baggrund heraf vurderer kommunen, om der er behov for at tildele/justere kommunale indsatser til borgeren.

Hvis borger kan udskrives selv om den/eller de kommunale indsatser ikke er sat i værk, varsler det psykiatriske center ikke kommunen, men orienterer kommunen om udskrivning.

Hvis borger ikke kan udskrives før kommunale indsatser er sat i værk, varsler det psykiatriske center så tidligt som muligt og senest 8 dage før borgeren, efter en lægelig vurdering, skønnes at være færdigbehandlet i hospitalsregi, borgerens kommune. Det psykiatriske center sender varslingsblanket til borgerens kommune.

Varslingen er et supplement til den tværsektorielle dialog, der skal have været under indlæggelsesforløbet jf. hensigten om dialog og tidlig indsats. Se afsnit om netværksmøder.

Det psykiatriske center sender færdigmelding til kommunen, når borgeren efter en lægelig vurdering er færdigbehandlet under indlæggelse.

Hvis der er ventetid i forhold til iværksættelse af kommunale indsats(er) til borgeren, skal kommunen tilvejebringe anden støtte i ventetiden, så borgeren kan udskrives så hurtigt som muligt efter færdigmeldingen.

Det bemærkes, at i tilfælde hvor borgeren ikke længere ønsker at være indlagt, og der ikke er grundlag for at tilbageholde borgeren med tvang, orienterer det psykiatriske center borgerens kommune, hvis der er givet samtykke hertil. Det gælder også i de tilfælde, hvor der ellers ville have været behov for at det psykiatriske center varsler kommunen om udskrivning.


Redaktør