Indlæggelse

Samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne

Når en borger med psykisk sygdom bliver indlagt i Region Hovedstadens Psykiatri, skal det psykiatriske center ved indlæggelsen undersøge, om borgeren enten får eller kunne have brug for kommunale indsatser, herunder indsatser fra det sociale, det sundhedsfaglige og/eller det beskæftigelsesrettede område.

Det indebærer, at borgerens kommune skal adviseres så snart det psykiatriske center har identificeret, at der kan være behov for enten justering eller iværksættelse af nye kommunale indsatser. Hvis kommunen vurderer, at der er grundlag for justering og/eller tilvejebringelse af kommunale indsatser, begynder kommunen sagsbehandlingen parallelt med, at den psykiatriske behandling finder sted. Kommunen holder det psykiatriske center orienteret om, hvornår en social indsats forventes at kunne iværksættes.

Det er afgørende for sagens fremdrift og timing, at der under indlæggelsen foregår et kontinuerligt tæt samarbejde mellem det psykiatriske center og kommunen. Det er i den forbindelse vigtigt, at kommunen løbende orienteres om borgers funktionsniveau og forventet udskrivningsdato.

Orienteringen fra det psykiatriske center til kommunen kan enten være elektronisk, telefonisk eller ved afholdelse af et netværksmøde, der enten kan være et fysisk møde, et videomøde, et telefonmøde eller lign.

Udskrivningsmentorer

Borgere, der udskrives fra psykiatrisk indlæggelse og som modtager kontanthjælp, dagpenge eller sygedagpenge har ret til en udskrivningsmentor i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Retten opstår også i forhold til meget korte indlæggelsesforløb.

Hvis borgeren opfylder betingelserne herfor, skal Region Hovedstadens Psykiatri kontakte borgerens kommune og informere om, at borgeren er indlagt og ønsker at gøre brug af sin ret til en udskrivningsmentor, jf. § 31 b, stk. 2 i lov om aktiv beskæftigelse.

Orientering, varsling og færdigmelding

Der er følgende hovedscenarier for samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstadens Psykiatri i forhold til, hvornår og hvordan der arbejdes med orienteringer, varslinger og færdigmeldinger:

Netværksmøder under indlæggelse

I tilfælde hvor udskrivningen er betinget af, at kommunale indsatser er iværksat, er det vigtigt at arbejde med netværksmøder, tidlig dialog og varslinger. I sådanne tilfælde, skal det psykiatriske center tage initiativ til et netværksmøde, som parterne er forpligtede til at finde et egnet mødetidspunkt til indenfor maksimalt 5 arbejdsdage. Se i øvrigt afsnit netværksmøder.

I tilfælde, hvor der kan ske udskrivning, selv om der ikke er iværksat kommunale indsatser er der ikke krav om, at kommunerne deltager i netværksmøde indenfor maksimalt 5 arbejdsdage.

Det vil i sådanne tilfælde være muligt at afholde netværksmøde efter udskrivning, hvis patienten overgår til ambulant behandling.

Afmelding af færdigmelding – genoptagelse af behandling

Hvis der, efter at det psykiatriske center har meldt borgeren færdigbehandlet til kommunen, sker en forværring i borgerens tilstand og den behandlingsansvarlige læge skønner, at det er nødvendigt at genoptage behandlingen, fremsender det psykiatriske center meddelelse om afmelding af færdigbehandlingsstatus til kommunen.

Når borgeren atter er udskrivningsparat fremsendes færdigmelding på ny. Det er i dette tilfælde ikke nødvendigt at forvarsle forinden.


Redaktør