Udskrivning

Samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne

Det er som hovedregel kun i komplicerede forløb, at der vil være længerevarende indlæggelsesforløb. De fleste indlæggelsesforløb vil være af kortere varighed – se afsnit herom nedenfor

Det er afgørende for borgerens oplevelse af et samtidigt og planmæssigt udskrivningsforløb, at der igennem hele indlæggelsesforløbet er et tæt samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommunen.

Så snart Region Hovedstadens Psykiatri har kendskab til en udskrivningsdato, orienterer eller varsler det psykiatriske center borgerens kommune herom – se afsnit om orientering, varsling og færdigmelding.

Hvis der er ventetid i forhold til iværksættelse af den/de kommunale indsats(er) til borgeren, skal kommunen tilvejebringe anden støtte i ventetiden, så borgeren kan udskrives så hurtigt som muligt efter færdigmeldingen.

Netværksmøde ved udskrivning

Hvis der er behov for en yderligere koordinerende indsats ved udskrivningen, skal der holdes et netværksmøde ved udskrivning, hvor udskrivningsforløbet tilrettelægges og aftales.

Både kommune og det psykiatriske center har ret til at indkalde til et netværksmøde ved udskrivning. Borgeren og dennes pårørende har desuden ret til at indkalde til et netværksmøde. I sådanne tilfælde, skal det psykiatriske center tage initiativ til et netværksmøde, som parterne er forpligtede til at finde et egnet mødetidspunkt til indenfor maksimalt 5 arbejdsdage. Se i øvrigt afsnittet ”Generelt om netværksmøder”.

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner

Hvis der er opfyldt ganske særlige betingelser i psykiatriloven, skal overlægen vurdere, om der er behov for at indgå en udskrivningsaftale (borgeren medvirker), eller aftale en koordinationsplan (borgeren medvirker ikke).

Målgruppen for udskrivningsaftaler er borgere med psykisk sygdom, som ikke selv vil søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for deres helbred. I sådanne tilfælde, har overlægen på det psykiatriske center ansvaret for, at der bliver indgået en udskrivningsaftale, jf. § 13a i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.


Udskrivningsaftalen indgås mellem borgeren, det psykiatriske center, kommunen og andre relevante parter. Udskrivningsaftalen omfatter de behandlingsmæssige og sociale tilbud til borgeren. Det er overlægen på det psykiatriske center, som vurderer, om borgeren ikke selv vil søge behandling eller sociale tilbud efter udskrivning.

Hvis borgeren ikke vil medvirke til at indgå en udskrivningsaftale skal det vurderes, om der er behov for en koordinationsplan.

Målgruppen for en koordinationsplan er borgere, som ikke vil medvirke til at indgå en udskrivningsaftale. Overlægen på det psykiatriske center har ansvaret for i samarbejde med borgerens kommune og evt. egen læge og andre relevante parter at udarbejde en koordinationsplan for de behandlingsmæssige og sociale støttetilbud til borgeren, jf. § 13b i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien link.


Korte indlæggelsesforløb

I tilfælde, hvor indlæggelsesforløbet er ganske kortvarigt, herunder indlæggelse til afrusning, orienterer Region Hovedstadens Psykiatri borgerens kommune, hvis det skønnes at borgeren har – eller kunne have behov for – kommunale indsatser.

Hvis der er behov for tværsektorielt samarbejde kan dette ske, selv om borgeren er udskrevet.

Overgang til ambulant behandling

Mange borgere vil efter et indlæggelsesforløb have behov for at fortsætte behandling i ambulant regi. Hvis der efter udskrivning fortsat er behov for tværsektorielt samarbejde, skal dette ske efter de retningslinjer, der er beskrevet under afsnittet om ambulant behandling.

Information til praktiserende læge ved udskrivning

Ved udskrivning fra indlæggelse ajourfører det psykiatriske center det Fælles Medicin Kort - FMK og sender en epikrise til borgerens læge inden for 24 timer.

Det skal fremgå klart af epikrisen, hvis der er behov for opfølgning hos egen læge, herunder skal behov for opfølgning hos egen læge stå øverst/først i epikrisen

Redaktør