Beboere på botilbud

Aftalen tilpasses i overensstemmelse med nationale retningslinjer for nye botilbudsformer, når disse foreligger, jf. .regeringens udspil om nye botilbudsformer fra 1. september 2016.

Ambulant behandling

Målgruppen er borgere, der bor på botilbud og samtidig har et ambulant forløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Den ambulante behandling af beboere på botilbud kan foregå ved, at beboeren møder til ambulant behandling i den regionale psykiatri, eller – når dette ikke kan lade sig gøre - ved at Region Hovedstadens Psykiatri varetager behandlingen i botilbuddet.

Med henblik på at sikre, at behandlingen af beboere på botilbud bliver så optimal som muligt skal der være et tæt samarbejde mellem medarbejderne på botilbuddet og de behandlingsansvarlige medarbejdere på det psykiatriske center. I tilfælde af en observerede ændringer, fx forværring, skal medarbejderne på botilbuddet tage kontakt til de behandlingsansvarlige medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri med henblik på at minimere risikoen for at sygdommen forværres og for at forebygge indlæggelse/genindlæggelse – og/eller få råd om pleje/observation. Ligeledes skal de behandlingsansvarlige medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, når de er i botilbuddet, informere botilbuddets medarbejdere, hvis de oplever, at borgeren er i forværring.

Botilbuddet skal informere om den socialpædagogiske støtte og pleje, der har været arbejdet med op til en henvendelse samt informere om de tegn, der er for forværringen.

Indlæggelse

- Akut indlæggelse
Hvis der er behov for akut indlæggelse, skal beboeren efter en konkret vurdering ledsages til akutmodtagelsen, med mindre beboeren indlægger sig selv uden botilbuddets kendskab. Botilbuddet skal forinden henvendelse i akutmodtagelsen tage telefonisk kontakt til akutmodtagelsen og varsle, at de kommer. Akutmodtagelsen skal ved modtagelsen så vidt muligt prioritere vurderingen af beboere fra botilbud.

Botilbuddet skal ved indlæggelsen informere om den socialpædagogiske støtte og pleje, der har været arbejdet med op til en henvendelse samt informere om de tegn, der er for forværringen, der ligger til grund for indlæggelsen.

Under indlæggelsen skal der i samarbejde med borgeren/patienten indgås en individuel aftale vedr. mødeaktivitet mellem botilbuddets personale og personalet på døgnafsnittet i Region Hovedstadens Psykiatri.

- Planlagt indlæggelse
Planlagte indlæggelser sker i samarbejde med den psykiater, der er ansvarlig for den ambulante behandling i botilbuddet. Den behandlingsansvarlige psykiater skal samarbejde både med botilbuddet og det pågældende døgnafsnit.

Region Hovedstadens Psykiatri og botilbuddet skal i alle indlæggelsesforløb være
i dialog med hinanden, dels med henblik på at skabe klarhed over det forventede indlæggelsesforløb, herunder længden heraf, dels med henblik på at sikre en god udskrivning.

Udskrivning til botilbud

I forbindelse med udskrivning af beboere til botilbud gælder aftalens ordlyd om orientering, varsling og færdigmelding – se afsnit herom. Det indebærer, at det psykiatriske center skal orientere botilbuddet om udskrivning i tilfælde, hvor beboerens behov for støtte forventes at være uændret ved udskrivningen – og i tilfælde, hvor beboerens behov for støtte forventes at være større ved udskrivningen, men hvor udskrivning kan ske, selv om kommunale indsatser ikke er sat i værk. Der skal alene ske varsling og færdigmelding i de tilfælde, hvor der ikke kan ske udskrivning til botilbud, før nye/justerede kommunale indsatser er sat i værk.

Hvis der sker ændringer i medicineringen under indlæggelse, skal det psykiatriske center ajourføre det Fælles Medicin Kort – FMK ved udskrivelsen og informere botilbuddet herom. Ligeledes skal beboeren informeres om dette, og botilbuddet skal så vidt muligt støtte beboeren i at følge behandlingsplan og medicinering i det omfang beboerne ønsker dette.

Det psykiatriske center skal ved udskrivningen informere botilbuddet om, hvad der er sket under indlæggelsen. Det psykiatriske center skal desuden informere personalet på botilbuddet om, hvad de skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med medicin, og hvad der kan give anledning til, at bostedet skal kontakte Region Hovedstadens Psykiatri igen.

Beboere på botilbud er en særligt sårbar gruppe, hvorfor der kan være behov for at forberede udskrivningen til botilbuddet. Hvis der har været tale om en langvarig indlæggelse kan der være behov for at beboeren kan træne overgangen ved fx at komme på besøg eller på overnatning i botilbuddet. Det skal sikres, at dette kan ske, når borgeren ønsker dette.

Som udgangspunkt vil det være beboerens ønske om følgeskab, der er bestemmende for om vedkommende skal hentes eller ej.

Hvis der skal ske en ambulant opfølgning på indlæggelsesforløbet, skal det ske så hurtigt som muligt og senest inden 5 arbejdsdage efter udskrivning. De behandlingsansvarlige medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri og medarbejderne på botilbuddet skal derfor være særligt opmærksom på beboeren i perioden efter udskrivning med henblik på at sikre en god overgang fra indlæggelse til udskrivning til botilbud.

Botilbuddet skal efter udskrivning støtte beboerne i at følge behandlingsplanen og kontakten til det ambulante behandlingstilbud, samt levere den relevante pleje. Det bør understreges, at botilbuddet kun kan være med, så længe borgeren ønsker at botilbuddet deltager.

Hvis en beboer fra et botilbud er indlagt kortvarigt, gælder samme retningslinjer, som er beskrevet under afsnittet om korte indlæggelser.

Alle beboere på botilbud, der behandles i Region Hovedstadens Psykiatri, skal minimum have én årlig medicinstatus af hensyn til deres sikkerhed. I forbindelse med den årlige medicinstatus samt medicinstatus ved indflytning, er Region Hovedstadens Psykiatri forpligtet til at indhente information om borgerens eventuelle somatiske medicin.


Redaktør