Borgere med psykisk sygdom og retslig foranstaltning

​Behandlings- og støtteforløb til borgere med psykisk sygdom og retslig foranstaltning består ofte af flere forskellige indsatser fra både Region Hovedstadens Psykiatri, kommunen og andre relevante myndigheder, fx kriminalforsorgen. Det er derfor vigtigt, at indsatserne bliver koordineret, og at der er en klar ansvarsfordeling. Læs mere i Sundheds- og Ældreministeriets publikation om psykisk sygdom og kriminalitet, kapitel 3 om psykisk syge kriminelle, aktører og regelgrundlaget.

Under indlæggelse af borgere med psykisk sygdom og retslig foranstaltning, har den behandlingsansvarlige overlæge ansvaret for borgeren i forhold til den retslige foranstaltning.

Region Hovedstadens Psykiatri og borgerens kommune har hver især ret til at indkalde hinanden til et koordineringsmøde i forhold til borgeren. Ved mødet skal borgeren, borgerens kommune, Region Hovedstadens Psykiatri og andre relevante parter, fx Kriminalforsorgen deltage. Se afsnittet om netværksmøder.

Når borgeren med retslig foranstaltning skal udskrives, skal borgerens kommune vurdere, om borgeren har behov for kommunale indsatser. Kommunen skal påbegynde denne vurdering så tidligt, at sagsbehandlingen og evt. tildeling af kommunale indsatser er tilkendt på tidspunktet for udskrivningen.

I forhold til borgere med dom til behandling følges samme fremgangsmåde, som for øvrige indlæggelser med netværksmøder, samt orienteringer, varslinger og færdigmeldinger.

Samme retningslinjer gælder for borgere med psykisk sygdom og retslig foranstaltning, der behandles ambulant.

PSP-samarbejdet

Retsplejelovens §§ 114 og 115 beskriver rammerne for PSP-samarbejdet, der er et samarbejde mellem Politi – Socialforvaltning – Psykiatri. Samarbejdet har til hensigt at sikre, at borgere, der er i kontakt med alle tre myndigheder, får en koordineret indsats samt forebygge at borgerne falder mellem flere stole.

Retsplejeloven tillader en udveksling af oplysninger mellem de tre involverede myndigheder uden borgerens samtykke. Borgeren kan kun blive en PSP-sag, hvis alle tre myndigheder på en eller anden måde er involveret i forhold til borgeren. Der skal således være en mistanke om, eller risiko for kriminalitet, før politiet er involveret.

PSP-arbejdet afvikles som møder mellem kommunerne, behandlingspsykiatrien og politiet. På møderne kan konkrete borgersager drøftes og oplysninger udveksles med henblik på at socialt udsatte borgere kan få den fornødne hjælp og/eller forebygge kriminalitet. Drøftelserne kan fx føre til en indsats fra en eller flere af de tre myndighederRedaktør