Hjemløse

Når en hjemløs borger med psykisk sygdom bliver indlagt i Region Hovedstadens Psykiatri, kontakter det psykiatriske center borgerens kommune12.

Borgerens kommune er forpligtet til at vejlede om, og henvise borgeren til, de muligheder, der er for såvel midlertidige som varige boliger efter udskrivelsen samt påbgynde vurderingen og eventuel tilkendelse af kommunale indsatser til borgeren, herunder bl.a. stillingtagen til indsatser, der kan afhjælpe borgerens boligproblem.

Inden en hjemløs borger bliver udskrevet og borgeren ikke selv er i stand til at finde en passende bolig, skal borgerens kommune bistå borgeren i forhold til at finde et relevant opholdssted, fx herberg. Samme principper gælder også for samarbejdet om hjemløse borgere, der bliver behandlet ambulant.

Kommunen er forpligtet til at skaffe familier eller enlige, der har mistet en bolig, midlertidigt husly mod betaling. Forpligtelsen forudsætter, at det drejer sig om en person eller en familie, der akut har mistet sin hidtidige bolig og altså står helt uden mulighed for at få tag over hovedet. Den kommunale forpligtelse er betinget af, at den boligløse i den akutte situation ikke selv har mulighed (midler) for at skaffe sig indkvartering - midlertidigt eller varigt. Kommunerne har forskellige muligheder for at hjælpe borgeren, der bl.a. beror på boligsituationen i kommunen og adgangen til forsorgshjem eller herberger. Personer tilmeldt en c/o adresse er ikke umiddelbart omfattet, når lejemålet ophører, idet boligproblemet ikke er akut opstået, men forudsigeligt. I sådanne tilfælde er det opholdskommunen, der har handleforpligtelsen.

12 Det er borgerens handlekommune, der skal kontaktes. I tilfælde, hvor borgerens handlekommune ikke er kendt, kontaktes opholdskommunen.


Redaktør