​Region Hovedstadens Psykiatri fortsætter fokus på børn som pårørende

På baggrund af beslutning i centerchefkredsen i Region Hovedstadens Psykiatri er der igangsat et implementeringsprojektet, som opfølgning på EU-projektet "Børn som pårørende i psykiatrien". Implementeringsprojektet, som kører i perioden maj-dec. 2015, har til formål at arbejde med de anbefalinger, som udsprang af EU-projektet, og implementere konkrete initiativer, der kan forbedrer indsatsen mod børn som pårørende. ​


​​Implementeringsprojektet er forankret i Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang, og her er det besluttet, at projektet skal arbejde med at forankre følgende 5 initiativer i 2015:

 

1. Børnekoordinatorer

På alle psykiatriske centre skal der udpeges en "børnekoordinator" der bl.a. skal have ansvaret for at der på det enkelte center løbende er fokus på børn som pårørende, at medarbejdere er kompetente til at klare opgaven, herunder uddannet til at afholde familiesamtaler mv.

2. Børnegrupper

I efteråret 2015 vil der i samarbejde med PsykInfo opstartes børnegrupper. Børnegrupperne vil være korte psykoedukative forløb til børn som har pårørende der modtager behandling i Region Hovedstadens Psykiatri.

3. Indsats rettet mod patienter i ambulant behandling, herunder pakkeforløb.

Erfaringer viser, at der kan være udfordringer med at tilpasse det eksisterende tilbud om familiesamtale ind i behandlingsforløbet under et pakkeforløb. Implementeringsprojektet skal i samarbejde med en række ambulatorier, der tilbyder pakkeforløb, bl.a. udvikle koncept for implementering af familiesamtaler i ambulatorier

4. nIndsats rettet mod søskende som er pårørende

Erfaring viser, at søskende ofte er en overset pårørendegruppe. Børn, som har en syg søskende, har ligesom børn med en syg forælder behov for information og afklaring. I børne- og ungdomspsykiatrien (BUC) findes der søskende, som er pårørende, men også i behandlingstilbud, der henvender sig til yngre voksne patientgrupper som OPUS (Opsøgende behandling af unge med psykosesymptomer) og indenfor spiseforstyrrelsesområdet, er en del af de pårørende søskende. som OPUS (Opsøgende behandling af unge med psykosesymptomer) og indenfor spiseforstyrrelsesområdet.

Implementeringsprojektet skal bl.a. afklare behovet for tilbud til søskende i samarbejde med BUC, en række OPUS teams og afsnit, der tilbyder behandling af spiseforstyrrelser

5. Uddannelse af medarbejdere

Det eksisterende undervisningstilbud "nøglepersoner for børn af psykisk syge" skal gennemgåes og justeres om nødvendigt.

Implementeringsprojektet er forankret i Sekretariats- og kommunikationsafdelingen på Kristineberg og refererer til Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang, hvor alle videre beslutninger om indsatser og deres indhold drøftes og godkendes.

 

Ved spørgsmål om projektet  eller generelt om Region Hovedstadens Psykiatris indsatser vedr. børn som pårørende, kan projektleder Katrine Skræppenborg Frydendal kontaktes:

E-mail: ​katrine.frydendal@regionh.dk

Telefon: 38640019