100 idéer til recovery-orienteret arbejde : et inspirationshæfte til medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien
Mike Slade
Rethink / på dansk udgivet af Videnscenter for Socialpsykiatri. - 2009, 29 sider.
Den danske oversættelse kan du downloade her
Du kan bestille en engelsk, opdateret version gratis her

Folk blir bedre : Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv utvikling ved alvorlige psykiske lidelser
Marius Veseth
Bedring handler om levde liv. Det handler om å finne måter å håndtere plager på innenfor gode og verdige hverdager, snarere enn om å nå hypotetiske ytre mål definert av fagpersoner i forskning og klinikk.
Tidsskrift for Norsk Psykologforening  51(1), 29-35, 2014
læs artiklen her

Fra klinik til borgerens livsverden : paradigmeskifte, recovery og rehabilitering
Finn Blichfeldt Juliussen
Uden for nummer 14(26), 30-39, 2013
Rehabilitering i historisk kontekst som et begreb underlagt skiftende tiders strømninger. For
tiden udfordres rehabiliteringsbegrebet af et paradigmeskifte, som bl.a. følger
af handicapkonventionen og af de bevægelser, vi upræcist betegner som
"recovery".
download artiklen her

Gensidighed gavner

Sanne Hansen
Socialpædagogen 64(24), 20-21, 2007
download artiklen her

Håbet er lysegrønt : et casestudie i hvordan recovery-orienteret rehabilitering skaber borgerens muligheder for at komme sig på et socialpsykiatrisk botilbud
Uffe Ladefoged
Aarhus Universitet. Institut for Uddannelse og Pædagogik.- 2014, 75 sider
download rapporten her


Interaktionsdetermineret retningsvalg : en undersøgelse af sociale processer relateret til recovery af svær psykisk sygdom
Anna Kristine Waldemar Madsen
Aarhus Universitet. Sektion for Sygepleje. 2012, - 60 sider. Kandidatspeciale
download rapporten​ her


...Jeg sad på en stol ude i haven...
Jens Nielsen, interview med Pernille Jensen
At komme sig af en psykisk sygdom er en kompliceret proces, men det danske recovery-projekt har kastet lys over den snirklede vej.
Socialpædagogen63(12), 4-6, 2006
download artiklen her

Kriseplan
Skolen for Recovery, 10 sider, 2016
Bearbejdet af Skolen for Recovery efter: Crisis plan, Central and North West London, u. å
download dokumentet her

En kritisk diskussion af psykisk lidelse og diagnoser : brug af narrativ teori indenfor en recovery-tilgang
Merete Meyer-Dissing; Svanna Jákupsdóttir
Københavns Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Center for Sundhed og Samfund. ​– 2011, 133 sider.
Projekt- & Karrierevejledningens Rapportserie, nr. 289/2011
download rapporten her​ ​


Kunsten at få håndklædet tilbage
Jens Nielsen, interview med Pernille Jensen
Den første delrapport fra projekt Recovery-Orientering sætter fokus på erfaringerne hos brugerne og deres pårørende. Helt centralt står muligheden for at bevare håbet og ikke kun blive set som syg.
Socialpædagogen 61(26), 12-14, 2004
download artiklen​ her​


Kunsten at male sig ud af et hjørne
Jens Nielsen
På billedværkstedet Imago i SIND-klubben Fristedet i Århus bruger man arbejdet med kunst til at finde og styrke den enkeltes ressourcer, det kalder de kreativ recovery.
Socialpædagogen 63(4), 17-19, 2006
download artiklen her


Med udsigt til at komme sig
Jens Nielsen
Socialpædagogen 63(3), 4-7, (2006)
Recovery handler om at komme sig efter en psykisk sygdom. I SIND-klubben Fristedet i Århus har medlemmerne taget initiativ til en vifte af recovery-indsatser​.
download artiklen her


Mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig : hvordan kan det gå til?
Alain Topor
Landsforeningen af Nuværende og Tidligere Psykiatribrugere.- 2005, 23 sider
Oversat fra svensk.
download artiklen her


Mennesker med psykiske vanskeligheder : sociale indsatser, der virker

Finn Blickfeldt Juliussen, Agnete Neidel, Dorthe Høj Nielsen, Helle Strunge
Dette vidensnotat giver en kort oversigt over den aktuelle viden om recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder og om sociale indsatser, der kan understøtte recoveryprocessen. Formålet med vidensnotatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området.
Socialstyrelsen. - 2013, 29 sider. - (Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats) 
download artiklen her

Mindst 31-peer-support-tilbud i Danmark
Mikkel Søren Bødker Olesen
Socialstyrelsen har lavet en kortlægning af peersupport-tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Danmark. I alt er der indsamlet information fra 31 tilbud, men kortlægningen er stadig under udvikling.
Sygeplejersken 115(5)​, 25​, 2015
læs artiklen her

Nu giver hun håb til andre patienter
Mikkel Søren Bødker Olesen
​Olga Runciman arbejdede som sygeplejerske i psykiatrien, da hun selv blev indlagt og kæmpede 10 år med at komme tilbage til livet. I dag arbejder hun som peer-medarbejder på botilbuddet Slotsvænget med at skabe håb og tro på recovery hos personale og patienter.
Sygeplejersken 115(5)​, 18-20, 2015
læs artiklen her

Ny tilgang til psykiatriske diagnoser
Jette Kromayer
Recoverybegrebet har styrket håbet om, at mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan komme sig. Undersøgelser viser, at det lykkes i halvdelen af tilfældene.
Sygeplejersken, 103(27), 12-14, 2003
download artiklen her

Peer-støtte sker i øjenhøjde med patienterne
Mikkel Søren Bødker Olesen
Tidligere psykiatriske patienter skal fungere som rollemodeller, der i kraft af deres egen recovery viser psykiatriske patienter, at der er håb. En ordning som har været en succes i England og USA, og som nu også har fået plads i regeringens psykiatriudspil.
Sygeplejersken 115(5)​, 21-24, 2015
læs artiklen her

Puljemidler til projekt i stor skala
Mikkel Søren Bødker Olesen
Tre kommuner i Østjylland, SIND og Region Midtjylland har sammen fået bevilliget penge til et nyt brugerstøtteprojekt. Planen er at uddanne tidligere psykiatribrugere, hvis primære fokus skal være at hjælpe førstegangsindlagte i psykiatrien.
Sygeplejersken 115(5)​, 26-27, 2015
læs artiklen her

Recovery - i et neoliberalt perspektiv

Malene Glerup Nielsen, Maria Roost Dinesen, Mette S
teenskov, Simone Lærke Rieneck Albrechtsen
Roskilde Universitet. Kandidat i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier og psykologi, 1. semester. - 2016, 72 sider.
download rapporten
her

Recovery : psykiatri i en almenpsykologisk kontekst 

Elin Stensland
Aarhus Universitet. Psykologisk Institut. - 2013, 72 sider. Kandidatspeciale
læs rapporten her

Recovery hos sindslidende : evaluering af en metode

Birthe Kryger, Lone Grann
Denne artikel præsenterer resultater fra en evalueringsundersøgelse i distriktspsykiatrien i Lyngby- Tårbæk og Søllerød Kommuner, hvor brugerne, deres pårørende og samarbejdspartnere har vurderet, om ressourcegruppemøder ud fra en recoveryorienteret referenceramme virker efter hensigten.
Sygeplejersken 108(10), 66-71, 2008
download artiklen her

Recoveryorienterede praksisser : en systematisk vidensopsamling

Marilt Borg, Bengt Karlsson, Anne Stenhammer
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilietering.- 61 sider, 2014
download den danske oversættelse her
Oversat fra den norske originaludave: Recoveryorienterte praksisser : en systematis
k kunnskapssammenstilling udgivet af: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - Rapport 4/2013.

Ressourcegruppemøder i distriktspsykiatrien
Birthe Kryger, Lone Grann
Denne artikel handler om, hvordan distriktspsykiatrien i Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommuner arbejder med ressourcegruppemøder ud fra en recoveryorienteret referenceramme. 
Sygeplejersken 108(9),  74-77, 2008
​download artiklen her


​​Sammenstød mellem to forståelser af psykiske lidelser? - en diskursanalyse af hospitalspsykiatriens og recovery-perspektivets italesættelse af psykiske lidelser

Julie Eva Kruse Castella
Recovery-perspektivet blev introduceret i Danmark i 2000, men har endnu kun vundet begrænset accept i dansk psykiatri, hvor især hospitalspsykiatrien synes at være afvisende over for perspektivet. Med afsæt i Michel Foucaults arkæologiske analysestrategi undersøger jeg i dette projekt, hvorvidt der er diskursive barrierer for perspektivets anvendelse i dansk hospitalspsykiatri. Projektet viser, at der er diskursive barrierer, som bunder i forskellige vidensbegreber og dermed forskellige forståelser af og tilgange til psykiske lidelser. Barriererne synes dog ikke uoverkommelige, da recovery-perspektivet ikke bryder med psykiatriens forståelse af og tilgang til psykiske lidelser, men rettere nuancerer den. Ligeledes synes mange af de centrale elementer i perspektivet at indgå i den psykiatriske diskurs.
Københavns Universitet. Det samfundsvidenskabelige fakultet. Sociologisk Institut.  Bacheloropgave. - 2010, 50 sider. Projekt- & Karrierevejledningens Rapportserie Nr. 273/2010
download rapporten her

Social og personlig recovery

Preben Bertelsen, Louise Harboe, Pernille Pinderup Jeppesen, Rasmus Jølberg, Frank Lundum
Om hvordan man kan hjælpe unge socialt udsatte i socialpsykiatrien til at udvikle og danne deres almene menneskelige tilværelseskompetencer - og dermed få et godt nok greb om tilværelsen.
Psykolog nyt 65(16), 10-13, 2011
download artiklen her

Sundheds- og velværeplan
Skolen for Recovery, 8 sider, 2016
Bearbejdet af Skolen for Recovery  efter: Health and Wellbeing Plan, Central and North West London, u. å.
download dokumentet her

Unge, idræt og recovery : evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende
Anna Staal
Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik. Center for Handicap og Bevægelsesfremme. - 2014, 95 sider.
Movements 2014:1
Udviklingsprojektet er støttet af Danmarks Idræts-Forbund og Landsforeningen SINDog gennemført i samarbejde med Dansk Arbejder Idrætsforbund og socialpsykiatrien iKøbenhavns, Roskilde, Odense, Varde og Frederikshavn Kommune.
download rapporten her

Vejen ud af psykisk sygdom : Luna-Louises historie
Jette Bagh
Sygeplejersken 104(29), 36-39, 2004
download artiklen her