​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Rettigheder i forbindelse med tvang

Her kan du læse om, hvornår der er grundlag for at anvende tvang i forbindelse med din indlæggelse, og hvilke rettigheder du har.

Hvornår kan du blive udsat for tvang?

Du kan blive frihedsberøvet (tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt), hvis du er sindssyg eller befinder dig i en tilstand, der kan ligestilles hermed. Frihedsberøvelsen skal også give udsigt til helbredelse eller en betydelig bedring af din tilstand. Du kan også blive udsat for tvang, hvis du er til væsentlig fare for dig selv eller andre.

Der gælder forskellige regler for anvendelse af de andre former for tvang. Du kan læse mere reglerne i pjecen om anvendelse af tvang fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Dine rettigheder ved tvangsanvendelse

Du får beskikket en patientrådgiver, hvis du bliver udsat for tvang. Patientrådgiveren varetager dine interesser og rådgiver og hjælper dig med eventuelle klager til patientklagenævnet og domstolene.

Ved tvangsindlæggelse skal du vejledes om formålet med indlæggelsen, opholdet og behandlingen samt om udsigterne til, at din helbredstilstand bliver bedre. Derudover skal der opstilles en behandlingsplan for dig, som du vil blive vejledt i og få udleveret.

Inden personalet anvender tvang over for dig, skal du – hvis omstændighederne tillader det – underrettes mundtligt og skriftligt om den påtænkte tvang, dens nærmere indhold, baggrund og formål. Derudover skal du informares om dine klagemuligheder.​​

Redaktør