Som hovedregel skal behandlingen ske med patientens samtykke, men der kan være særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt at anvende tvang i forbindelse med patientens indlæggelse på et psykiatrisk center. Anvendelsen af tvang kan fx være nødvendig i situationer, hvor personen er til fare for sig selv eller andre.

Grundlæggende pri​​ncipper

Grundtanken er, at tvang skal begrænses mest muligt. Der er nogle generelle, lovmæssige principper om anvendelsen af tvang:

  • Tvang må ikke benyttes, før personalet har forsøgt, at få patienten til at medvirke frivilligt
  • Patienten skal have en passende betænkningstid, hvis det er muligt i den konkrete situation
  • Anvendelsen af tvang skal ske efter mindste-middel-princippet. Hvis mindre indgribende løsninger er tilstrækkelige, skal de bruges, og tvangen skal stå i rimeligt forhold til det, man ønsker at opnå.
  • Tvang skal udøves så skånsomt som muligt, og der skal tages størst muligt hensyn til patienten.
Det er et grundlæggende princip, at patienten ikke må opleve unødig krænkelse eller ulempe. ​