Baggrund og formål med pakkeforløb

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Hvordan blev de nationale pakkeforløb til? 

Danske Regioners rapport ”Benchmarking af psykiatrien” fra januar 2011 viser store og uforklarlige forskelle indenfor psykiatrien på tværs af landet. Dels er der store diagnostiske forskelle, dels er der betydelig variation i ressourceforbruget. Hertil kommer, at organiseringen og fordelingen af sengepsykiatri og ambulant behandling var meget forskellig. 


På baggrund af benchmarkingrapport besluttede man på Psykiatritopmødet i foråret 2011 at igangsætte et kvalitetsudviklingsprojekt om højere kvalitet i psykiatrien. Til dette blev der udarbejdet en rapport ”Højere kvalitet i psykiatrien”, som sammenfattede anbefalingerne fra topmødet i fem projekter, skal skabe bedre grundlag for på længere sigt at højne kvaliteten i den behandlingsindsats, som udgår fra psykiatrien.


I hver region har en cheflæge fået ansvaret for et delprojekt. Region Hovedstadens Psykiatri har fået ansvaret for projektet om udvikling af nationale pakkeforløb i psykiatrien. Forud for arbejdet i Danske Regioner havde Region Hovedstadens Psykiatri udarbejdet pakkeforløb lokalt i regionen. Disse pakkeforløb blev anvendt som grundlag for udarbejdelsen af de nationale pakker. 


Region Hovedstadens Psykiatris pakkeforløb blev udarbejdet af kliniske eksperter indenfor de forskellige diagnoseområder og indholdet i pakkerne bygger nationale retningslinjer og på den gældende kliniske praksis. 


Pakkeforløbene blev sendt i høring i de kliniske miljøer i de fem regioner og i relevant patient- og pårørendeforeninger. Pakkeforløbene er behandlingsprogrammer på hovedfunktionsniveau og er aktuelt fordelt på en række diagnoser indenfor det ikke-psykotiske område. Et pakkeforløb består af en række elementer, der beskriver behandlingsforløbet fra start til slut samt varigheden af behandlingselementerne og af det samlede forløb. 

Formålet med pakkeforløb 

Formålet med pakkeforløb er at samtænke behandling af høj kvalitet med en strategisk udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed, således at flere patienter kan tilbydes behandling af ensartet høj kvalitet. Målet med pakkeforløb er således at konkretisere referenceprogrammer, kliniske retningslinjer mv. med henblik på at sikre, at behandlingen for samme type lidelse har et ensartet højt kvalitetsniveau, uanset hvor i landet man modtager behandling. 
Pakkeforløb fastlægger, mængden og typen af den behandling, den enkelte patient skal have, og forholder sig derved aktivt til sammenhængen mellem behandlingens indhold og kvalitet. Hertil kommer, at de standardiserede rammer for behandlingen giver mulighed for at tilrettelægge mere effektive arbejdsgange og i højere grad at udnytte kapaciteten. Pakkeforløbsideen bygger således på et ønske om harmonisering og ensartethed i tilbud og kvalitet både nationalt og på regionsniveau. 


Nye pakker på vej 

Den tværregionale styregruppe for pakkeforløb har til opgave at sikre udarbejdelse af pakkeforløb på størstedelen af behandlingen på hovedfunktionsniveau i psykiatrien både i voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien og for ambulant behandling og behandling under indlæggelse. Der vil derfor løbende blive udarbejdet og implementeret flere pakkeforløb. 


Redaktør