​​​​​​​​​​​​​​​​​

Klager over tvang

Du har mulighed for at klage over anvendelsen af tvang i forbindelse med din indlæggelse på et psykiatrisk center. Du får beskikket en patientrådgiver, hvis du har været udsat for tvang. Din patientrådgiver vejleder og rådgiver dig om dine muligheder og hjælper dig med at klage.

​Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over:

 • Tvangsindlæggelse
 • Tvangstilbageholdelse
 • Tilbageførsel
 • Tvangsbehandling
 • Tvangsfiksering
 • Anvendelse af fysisk magt
 • Indgivelse af beroligende medicin
 • Beskyttelsesfiksering
 • Anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse
 • Personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer
 • Aflåsning af døre i afdelingen
 • Oppegående tvangsfiksering og aflåsning af patientstuer på Sikringen.
Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Du finder klagevejledning her. Din patientrådgiver skal hjælpe dig med at klage, hvis du ønsker det. Du også kan klage til det psykiatriske center - evt. via din patientrådgiver - som har pligt til at videresende din klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis det, du ønsker at klage over, er et af de indgreb, der er nævnt ovenfor. 

Når afdelingen modtager din klage, vil den sammen med en lægeerklæring, tvangsprotokoller og relevant journalmateriale hurtigst muligt og senest efter fem dage blive sendt til Det Psykiatriske Patientklagenævn, der derefter vil træffe afgørelse i sagen. 

Indlagt i retspsykiatrien

Er du retspsykiatrisk patient og indlagt i henhold til dom, kan du ikke klage til patientklagenævnet over din frihedsberøvelse, idet frihedsberøvelsen er sket på baggrund af de strafferetlige regler.

Klage over tvangshygiejne og kropsvisitation

Er du blevet udsat for tvangshygiejne eller undersøgelse af din post, patientstue og ejendele, eller er du blevet kropsvisiteret og har fået beslaglagt dine ejendele, kan du klage til ledelsen på det psykiatriske center.​​

Afslag​

Hvis du får afslag på din klage, kan du anke afgørelsen til:

 • Det Psykiatriske Ankenævn​, hvis den vedrører tvangsbehandling, anve​ndelse af fysisk magt, personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer
 • Domstolene, hvis den vedrører tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering og aflåsning af døre i afdelingen.

Vi følger op på tvangsanvendelse

Region Hovedstadens Psykiatri følger op på alle afgørelser vedrørende frihedsberøvelse og anden tvang fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, Det Psykiatriske Ankenævn og domstolene.

​​​Underkender klageinstanserne et tvangsindgreb, bliver der efterfølgende fulgt op på afgørelsen over for alle de psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri.

Vores hensigt med at følge op er at sikre en løbende kvalitetsudvikling og undgå, at eventuelle fejl sker igen samt at reducere brugen af tvang mest muligt.​


Redaktør