​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Klager

Her kan du læse om dine muligheder for at klage over forskellige forhold i forbindelse med din undersøgelse eller behandling. 

​Klage over sundhedsfaglig virksomhed

Du har som patient mulighed for at klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling (herunder også det samlede behandlingsforløb), hvis du er utilfreds med konkrete sundhedspersoner og deres medhjælperes faglige virksomhed, eller hvis du mener, at der står noget forkert i din journal eller i en lægeerklæring.

Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager behandler også klager vedrørende dine rettigheder som patient, herunder retten til selvbestemmelse, information, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse samt indhentning af oplysninger. Se kontaktinformation i faktaboksen til højre. 

Tidsfrist

Klagen skal være indgivet til Styrelsen for Patientklager inden to år efter det tidspunkt, hvor du var eller burde være bekendt med det forhold, du klager over. Dog senest fem år efter det tidspunkt, hvor det forhold, du klager over, har fundet sted. 

​Klage over serviceniv​​eauet

Er du utilfreds med forholdene eller serviceniveauet i forbindelse med din behandling, kan du sige det til personalet på afdelingen, eller du kan sende en klage til ledelsen på det pågældende center eller til direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri. 
Utilfredshed med forholdene eller serviceniveauet kan fx dække over personalets opførsel, rengøringsstandarden, maden eller tilrettelæggelsen af dit forløb.

Klage over afslag på en rettighed

Du har som patient mulighed for at klage til Styrelsen for Patientklager over regionens afgørelser, herunder også de psykiatriske centres afgørelser om:
 • ​Afslag på tolkebistand
 • Behandling i praksissektoren
 • Vilkår for en persons ret til sygehusbehandling
 • Frit og udvidet frit sygehusvalg, udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge og udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne
 • Maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme
 • Behandling i udlandet
 • Regionernes oplysningspligt
 • Kontaktperson på sygehuset
 • Beløb til personlige fornødenheder
 • Tilskud til ernæringspræparater
 • Hjemtransport af afdøde patienter
 • Tilskud til tandpleje
 • Tilskud til ydelser i et andet EU/EØS-land
 • Vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse
 • Kørselsgodtgørelse til læger
 • Refusion for udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land.
Klagen sendes til Styrelsen for Patientklager. Se kontaktinformation i faktaboksen til højre. Klagen skal være indgivet senest inden fire uger efter du har modtaget afgørelsen.

Klage over sygehusbehandling

Hvis du vil klage over et afslag på sygehusbehandling, kan du klage til Styrelsen for Patientklager.​

Du kan både klage over den praktiserende læge, der har henvist dig, og den læge på det psykiatriske center, som har vurderet henvisningen.  

Klage over en navngiven sundhedsperson

Hvis du ønsker at klage over en navngiven sundhedsperson, som har varetaget din behandling eller en del af din behandling, kan du klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.​

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Patientklager, og kontaktoplysningerne er derfor de samme. Se kontaktinformation i faktaboksen til højre.​​​Redaktør