Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende i Region Hovedstadens Psykiatri

Find mere information og ​læs mere om rettigheder i forbindelse med tvang, frit sygehusvalg, transport, aktindsigt, klage og erstatning, tavshedspligt og behandlingspakker​ på www.psykiatri-regionh.dk/patientrettigheder.

Du bestemme​r selv

Fra du er 15 år, bestemmer du selv over din psykiatriske behandling. Hvis du vælger at tage imod den behandling, du bliver tilbudt, skal du give dit samtykke.

I en livstruende situation, kan en læge give dig øjeblikkelig behandling uden først at få et samtykke.

Psykiatriske patienter kan i særlige tilfælde blive behandlet med tvang. Bliver du udsat for tvang, har du ret til at få en patientrådgiver. Patientrådgiveren skal vejlede dig om alle forhold i forbindelse med din indlæggelse og behandling på en psykiatrisk afdeling og hjælpe dig, hvis du ønsker at klage.

Du kan læse mere på www.sundhed.dk under emnet "tvang i psykiatrien".

Information om din sygd​​o​​m og behandling

Du har ret til at få information om:

  • muligheder for behandling

  • det forventede resultat af behandling

  • komplikationer og bivirkninger m.v.

  • hvilken betydning det får, hvis du ikke vil behandles.

Du har ret til at fortælle personalet, at der er informationer, du ikke ønsker at få.

Registrering i ​elektroniske systemer

Behandlingsstedet registrerer oplysninger om dig. Det er nødvendigt for at give dig den bedst mulige behandling. Du kan frabede dig, at personalet henter oplysninger om dig i de elektroniske systemer. Personalet skal oplyse dig om, hvilke konsekvenser det kan få for din behandling.

Aktind​​si​gt

Er du fyldt 15 år, har du ret til at se eller få en kopi af din journal. Du skal kontakte behandlingsstedet, som skal færdigbehandle din anmodning inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen.

Din j​​ournal på Sundhed.dk

Har du NemID/MitID, kan du se en del af din journal i e-journalen på www.sundhed.dk. Du kan se oplysningerne indenfor 1 døgn efter, at behandlingsstedet har registreret dem.

Tavshe​dspligt

Personalet har tavshedspligt - også over for dine nærmeste pårørende. Det er dig, der afgør, om personalet må udtale sig om dig og til hvem.

Sygeh​usvalg

Du kan læse om dine rettigheder vedr. sygehusvalg, når du er henvist til sygehus i dit indkaldelsesbrev og i pjecen "Når du er henvist til sygehus" fra Sundheds- og Ældreministeriet. Du kan læse mere om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning på www.sundhed.dk.

Kør​​sel

Du skal som udgangspunkt selv sørge for kørsel til behandling.

Er noget ​gået galt?

Er du kommet til skade eller har du været udsat for en konkret risiko for skade ved din behandling på behandlingsstedet, kan du rapportere det som en utilsigtet hændelse i Dansk Patientsikkerheds Database via www.stps.dk. Din rapport giver sundhedsvæsenet mulighed for at lære af sine fejl.

Kl​age

Du kan klage, hvis du mener, at du er blevet fejlbehandlet. Du kan klage over behandlingsstedet til Styrelsen for Patientklager. Klagen skal sendes digitalt via www.borger.dk.

Styrelsen for Patientklager skal modtage din klage inden to år efter, at du første gang fik mistanke om eller burde have fået mistanke om fejl i behandlingen og senest fem år efter, at behandlingen fandt sted.

Du kan også klage til Styrelsen for Patientklager over behandlingsstedets beslutninger om bl.a. kørsel og frit sygehusvalg. Du skal som hovedregel klage inden fire uger efter, at du har modtaget hospitalets beslutning.

Du kan finde mere information om klagemulighederne på www.stpk.dk

Klage til Det Ps​​ykiatriske Patientklagenævn

Du kan klage over tvang til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Du kan indgive din klage til personalet på behandlingsstedet.

Du kan læse mere om Det Psykiatriske Patientklagenævn på www.naevneneshus.dk.

Du kan også læse mere om klage over tvang m.m. og mulighederne ved afslag på en klage på www.psykiatri-regionh.dk under emnet "klage over tvang".

Du kan finde mere information om anke til Det Psykiatriske Ankenævn på www.stpk.dk.

Ers​​tatning

Hvis du er blevet påført en skade i forbindelse med behandling, kan du søge om erstatning via www.​pebl.dk.

Skaden skal anmeldes digitalt på hjemmesiden www.pebl.dk inden tre år efter, at du fik, eller burde have fået kendskab til skaden, og senest 10 år efter, at skaden skete.

Klag​e over anden tvang

Du kan henvende dig til ledelsen af centret, hvis du vil du klage over personlig hygiejne under tvang, undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation eller beslaglæggelse.

Klage over behandlingss​​​tedets service

Er du utilfreds med serviceniveauet, omgangs- tonen eller de fysiske rammer på behandlingsstedet, kan du henvende dig til ledelsen af centret.

Kon​​taktpersoner

Du får en eller flere kontaktpersoner, hvis:

  • du er indlagt mere end to dage
  • du skal til mere end to ambulante behandlinger eller
  • du har særligt behov for det.

Har du brug​​ for en tolk?

Du har ret til at få en tolk, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt for din behandling.

Videnskabe​lige forsøg

Du kan blive spurgt, om du vil være med i et videnskabeligt forsøg. Behandlingsstedet skal informere dig både mundtligt og skriftligt om forsøget, og dit samtykke skal være skriftligt. Du kan på et hvert tidspunkt trække dig ud af forsøget igen.

Patien​tvejlederen

Patientvejlederne kan hjælpe dig med information og vejledning om dine rettigheder. Du kan også få information om klagemuligheder og hjælp til at skrive en klage.

Du kan kontakte en patientvejleder ved at skrive eller ringe til det patientkontor, som er tættest på det psykiatriske center, du er tilknyttet.

Se en oversigt over patientvejledere og telefonnumre på www.regionh.dk/patientvejleder.


Redaktør