Psykiatrisk Gadeplansteam

​Teamet, der hører under Psykiatrisk Center Amager, består af 8 sygeplejersker, en afdelingssygeplejerske og en overlæge. Vores arbejde består i at opsøge, opspore og udrede hjemløse, der har, eller hvor der er mistanke om, at de har Psykose eller bipolar sygdom.

Målgruppedefinition og inklusionskriterier

Personer fra 18 år og over, der fast opholder sig i København, Frederiksberg, Dragør eller Tårnby kommuner og lider af alvorlig psykisk sygdom inden for psykosespektret, eller bipolar sygdom af ikke-akut karakter (eller begrundet mistanke herom), og som enten:

  • Overnatter på gaden, natcafé eller herberg inkl. funktionelle hjemløse (mennesker der ikke længere kan opholde sig i egen bolig).

  • ​er sofasovere, opholder sig hos andre på deres bekostning.​

Eksklusionskriterier​

Personer, der er:

  • Er kendte med psykisk sygdom, og hvis behandlingsbehov kan varetages af F-ACT

  • Er ustabile og har afbrudte, men ikke af​sluttede behandlingsforløb f.eks. pga. manglende sygdomsindsigt eller medicinsvigt er fortsat en F-ACT-opgave

  • Er underlagt en retslig foranstaltning

  • Har behov for tvangsindlæggelse, og som ikke har et åbent forløb i Psykiatrisk Gadeplansteam.

Visitation:

Psykiatrisk Gadeplansteam er selvvisiterende. Henvisning til vurdering af, om der kan oprettes forløb, kan således ske via telefonisk kontakt til teamet, e-mail, in-basket eller via Center for Visitation og Diagnostik (CVD). Teamet modtager ligeledes henvisning til vurdering via eksterne samarbejdspartnere og det omgivende samfund.​

Beskrivelse af teamets ind​​sats

Psykiatrisk Gadeplansteam er et udrednings- og behandlingstilbud til hjemløse med psykoselidelser i Køb​enhavn, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner. Teamet er selvvisiterende (se ovenfor).

Behandlingen tilbydes patienter, der har behov for en specialiseret psykiatrisk indsats forud for, og med henblik på, et længerevarende ambulant behandlingsforløb og/eller forløb i primærsektor.

Den specialiserede indsats i Gadeplansteamet består af en assertiv og opsøgende funktion, som bygger på kendskabet til hjemløsepopulationen og de kommunale hjemløseindsatser.

Behandlingsindsatsen ift. hjemløse personer styrkes bl.a. via teamets daglige tilstedeværelse i hjemløsemiljøet, undervisning af samarbejdspartnere i psykisk sygdom og ved formelle møder med relevante kommunale aktører. Ud over psykiatrisk ambulant behandling varetager det Psykiatrisk Gadeplansteam en specifik funktion med opsporing af ikke-identificerede psykisk syge samt løbende råd og vejledning til alle samarbejdspartn​ere.

Teamet kan ikke tilbyde akut læge-beredskab til tvangsindlæggelser af patienter, der ikke er i behandling i teamet. Teamet tilbyder så vidt muligt en akut sygeplejerske med henblik på at afklare relevante interventionsmuligheder. Teamet er altid tilgængeligt for råd og vejledning.

Teamet kan ikke tilbyde behandling med anxiolytika eller behandling for hyperkinetisk forstyrrelse.​

Redaktør