Målgruppebeskrivelse

​Læs her hvilken gruppe af patienter, der hører under Enheden for oligofreni

Definition

Ordet Oligo/olig- stammer fra græsk og betyder "et lille antal" eller "en ringe grad" og Fren/freni stammer ligeledes fra græsk og betyder "mellemgulv" opfattet som sæde for sjæl og forstand. Oligofreni kan derfor direkte oversættes som en person med ringe grad af forstand – oligofreni er den lægefaglige betegnelse for personer med udviklingshæmning/mental retardering.

Målgruppe

I Enheden for oligofreni behandler vi voksne patienter med middelsvær til sværeste grad af udviklingshæmning med samtidig psykiatrisk lidelse, som for eksempel:

 

  • Psykotisk tilstand, som ofte er vanskelig at udrede nærmere grundet manglende sprogudvikling hos patienten.
  • Udfordrende adfærd f.eks. i form af selvskade eller udadreagerende/aggressiv adfærd over for andre.
  • Autisme, hvor trivslen er udfordret .
  • Store udsving i humøret.

 

På grund af patientens udviklingshæmning og samtidige sproglige begrænsninger kan det være vanskeligt ud fra symptomerne alene at angive en præcis diagnose. I stedet fokuseres på at behandle de symptomer, som ligger til grund for tilstanden.  

Denne gruppe af patienter har ofte også vanskeligt ved at tilpasse sig forandringer i hverdagen, hvilket kan øge den psykiske sårbarhed. Det er derfor vigtigt, at vi får et grundigt indblik i patientens sociale situation, og om der kan være ydre omstændigheder, som har indflydelse på tilstanden.

Ikke sjældent kan tilstanden bedres ved at optimere den pædagogiske tilgang til samt de tilgængelige rammer for patienten. I andre tilfælde skal der medicinsk behandling til for at afhjælpe de psykiatriske udfordringer.

I forbindelse med samtaler vil Enheden for oligofreni bidrage med råd og vejledning direkte til patient, pårørende og botilbud. Nogle gange vil vi også afholde netværksmøde med kommune for at beskrive behovet for støtte i hverdagen og aftale, hvordan de enkelte tilbud koordineres. Det er i sidste ende kommunen, der afgør, hvilke pædagogiske rammer, der tilbydes.

Samarbejdspartnere

Mange af vores patienter lider desuden af andre sygdomme, bl.a. er epilepsi særlig hyppig. Hos disse patienter kan det være vanskeligt at afklare, om de psykiatriske symptomer skyldes en primær psykiatrisk lidelse, epilepsi eller bivirkninger til den medicinske behandling for epilepsi. På baggrund af ovenstående har vi et tæt samarbejde med neurologisk afdeling (sygdomme i hjerne og nerver), så vi i samarbejde kan optimere den medicinske behandling.

Da udviklingshæmning ofte er arvelig, har vi også et samarbejde med klinisk genetisk afdeling. 


Redaktør