Årets sidste videndeling og julehilsen fra KFR

Vent...

Traditionen tro består årets sidste udsendelse af en samlet oversigt over arbejder udgået fra Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) i 2021. Igen i år har vi publiceret i relation til flere forskellige problemstillinger og lavet opfølgninger på centrale temaer i det retspsykiatriske felt.

Patienterfaringer med antipsykotisk depotbehandli
ng
KFR har deltaget i en skandinavisk undersøgelse af patienterfaringer med tremåneders antipsykotisk depotbehandling med Trevicta. Til grund for de to fagfællebedømte engelsksprogede artikler, der udkom i 2020, lå en dansksproget syntese. Den blev i foråret 2021 udgivet som KFR Arbejdspapir nr. 7. Den dansksprogede syntese giver mulighed for at læse mere grundigt om erfaringer fra rekrutteringsprocesserne i de tre lande, om forskningsetiske og metodiske overvejelser, og for at få et samlet indtryk af det empiriske materiale fra studiets 24 interviews.

  • Møllerhøj, J. & Stølan, L.O.: "…men jeg lever et meget normalt liv". Patienterfaringer med tremåneders antipsykotisk behandling (NOMA-study). Samlet analyse og syntese af 24 interviews fra Norge, Sverige og Danmark. KFR Arbejdspapir 7/2021. Læs arbejdspapiret

Integreret behandling af psykisk sygdom og rusmiddelproblematik
Denne artikel er skrevet i et samarbejde mellem KFR og aktørerne i patientforløbet (patient, kontaktperson og afdelingssygeplejerske) og er et praksiseksempel på indhold i og tilgang til stadiebaseret integreret behandling i forløb med psykisk sygdom og problematisk rusmiddelbrug.

  • Jørgensen, M. et al.: Tilgang, timing tillid. – Et praksiseksempel på integreret behandling i et lukket retspsykiatrisk afsnit. Psykiatrisk Sygepleje, september 2021, 48-55. Læs artiklen

Dette "what to do?" blev i høj grad efterspurgt af personale i den specialiserede retspsykiatri i RHP i KFRs undersøgelse af misbrug og praksisser vedrørende misbrugsbehandling fra 2020: Møllerhøj, J. & Stølan, L. O.: "Et forstyrrende element i behandlingen og i vores hverdag…" Professionelles syn på misbrug og misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri. KFR Arbejdspapir 5/2020. Læs arbejdspapiret

Vendepunkter. Et kvalitativt studie af patienter og pårørendes erfaringer med forløb før og efter dom
I 2021 publicerede vi også den samlede syntese og analyse af i alt 10 patientforløb fra projekt 'Vendepunkter. Et kvalitativt studie af patienter og pårørendes erfaringer med forløb før og efter dom'. Den samlede syntese er blevet fagfællebedømt og publiceret som et KFR Arbejdspapir:

  • Møllerhøj, J. & Stølan. L.O.: Vendepunkter. Patienters og pårørendes fortællinger om forløb før og efter dom. KFR Arbejdspapir 6/2021. Læs arbejdspapiret

Derudover er der publiceret en artikel med særligt fokus på retspsykiatri og recovery:

  • Møllerhøj, J.: Offender recovery. Forensic Patient Perspectives on Long-Term Personal Recovery Processes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18 (12), 6260. Se artiklen her

Med Vendepunkter har vi for første gang kortlagt de særlige erfaringer, der kendetegner pårørende til retspsykiatriske patienter. En del af dem har allerede erfaringer fra forløb som pårørende til almenpsykiatriske patienter, men de fleste oplever flere og ekstra udfordringer i retspsykiatriske forløb. De erfaringer pårørendeinformanter har delt med os, har vi anvendt i forhold til at tilrettelægge et pårørendekursus á 4 kursusgange, som blev afprøvet i august og september i år. Konceptet for kurset tilpasses nu på baggrund af feedback fra kursusdeltagerne, og det er planen at udbyde det igen i foråret 2022. Hold øje med ny annoncering vedr. pårørendekurset vores hjemmeside.

Pårørende til retspsykiatriske patienter har ligeledes fortalt os, hvad de har savnet viden om. På baggrund heraf har vi udarbejdet en informationsfolder om de vigtigste retspsykiatriske begreber.

  • Dømt til behandling. Information om psykiatriske særforanstaltninger og retspsykiatriske behandlingsforløb – en kort introduktion. Folderen kan downloades her og trykte eksemplarer kan rekvireres fra KFR så længe lager haves.

​Psykiatrihistorie
I maj 2021 udkom en psykiatrihistorisk artikel, der sammenfatter forskellige definitioner og syn på brug af tvang i psykiatrien over tid:

  • Møllerhøj, J.: Fra bindegal til uanbringelig. Forståelser og reguleringer af psykiatrisk tvang i et historisk perspektiv. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 34, 2021, 23-45. Se artiklen her.

§69-undersøgelsen

§-69 undersøgelsen er nu afsluttet og publiceret i det nyeste nummer af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab:

  • Brandt-Christensen, M. et al.: Straf eller behandling – faktorer af betydning for en stigende anvendelse af psykiatriske særforanstaltninger til ikke-sindssyge lovovertrædere i Danmark i perioden 2003-2013. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 3/2021, 452-467. Læs artiklen

Afstigmatisering af retspsykiatri og retspsykiatriske patienter
Afstigmatisering og nuancering af fortællinger og fremstillinger af retspsykiatriske patienter er en central del af KFRs opdrag. Dette arbejde foregår internt i behandlingspsykiatrien, f.eks. i undervisningssammenhænge, da retspsykiatriske patienter desværre også oplever stigmatisering i mødet med sundhedsprofessionelle. Og så foregår det eksternt, ikke mindst med fokus på pressens rolle og ansvar i forhold til generaliserende og monstrøse repræsentationer af mennesker med psykisk sygdom. I forbindelse med færdiggørelsen af den nye retspsykiatriske afdeling, 'Udsigten', på Psykiatrisk Center Sct. Hans, bragte såvel Berlingske som Politiken arkitekturanmeldelser af byggeriet. Desværre indeholdt begge anmeldelser en række faktuelt forkerte og stærkt stigmatiserende udsagn om retspsykiatriske patienter. KFR var pennefører på replikker til de to arkitekturanmelderne og deres chefredaktioner. Se replikkerne til henholdsvis Politiken og Berlingske.  

​Lektorkvalificering
Leder og seniorforsker Jette Møllerhøj er blevet lektorbedømt og tilknyttes pr. 1/1 2022 Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab (SIF), Syddansk Universitet, som lektor i humanistisk og samfundsvidenskabelig psykiatriforskning. Lektortilknytningen giver mulighed for at varetage opgaver vedrørende hovedvejledning for ph.d.-studerende og for nye strategiske forskningssamarbejder med et stort fagligt miljø. Disse nye samarbejdsflader kommer til at præge den nye flerårige forskningsplan for KFR, som vi skal formulere i starten af det nye år.

God jul, godt nytår og på genhør i 2022

Liv, Maia og Jette
Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR)​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor