​​

IBBIS Projektet

Denne måneds forskningsresumé er udarbejdet af Rie Mandrup Poulsen, Cand.scient.san.publ, PhD.


Indledning

Stress, angst og depression er hyppige årsager til sygemelding, og op mod 40 % af langtidssygemeldte danskere estimeres at have en lettere psykisk lidelse. Den akutte sygemelding opleves ofte som en lettelse, men langtidssygemelding er forbundet med en række udfordringer for den enkelte: tab af (arbejds-) identitet, kontroltab, tvivl om egne evner og frygt for fremtiden (fx fyring og dårlig økonomi). Langtidssygemelding forøger desuden risikoen for sidenhen at stå uden for arbejdsmarkedet. Derudover udgør langtidssygemeldinger en stor omkostning for samfundet. Det er derfor afgørende at støtte langtidssygemeldte med lettere psykiske lidelser i deres arbejdsmæssige recovery.

Der er desværre ikke klar evidens for, hvordan man bedst understøtter dette. Flere litteraturgennemgange peger dog på, at kombinationen af terapeutisk behandling og en arbejdsrettet intervention fremmer en hurtig tilbagevenden til arbejde. Nogle studier peger på, at en integration af behandling og beskæftigelsesindsats er nødvendigt i den sammenhæng. Integration betyder her at skabe sammenhæng mellem indsatserne.

På denne baggrund startede IBBIS projektet i 2016. Formålet var at udvikle og afprøve en standardiseret, Integreret Behandlings- og BeskæftigelsesIndsats til Sygedagpengemodtagere (IBBIS) i samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og fire jobcentre.

Metoder

IBBIS indsatsen var en tværsektoriel indsats, som blev leveret af terapeuter fra psykiatrien (care managers) og sagsbehandlere fra jobcenteret (beskæftigelseskonsulenter). IBBIS forskningsprojektet undersøgte IBBIS indsatsen i en række forskelligartede studier. Først og fremmest blev effekten af IBBIS indsatsen i forhold til arbejdsmarkedstilknytning, psykiske symptomer, funktionsniveau, livskvalitet, tilfredshed med indsatsen og såkaldt self-efficacy undersøgt med to store randomiserede, kontrollerede studier. Effekten vil derudover blive holdt op mod omkostningerne i en samfundsøkonomisk evaluering.

Inden inklusion til RCT'erne deltog de sygemeldte i en struktureret udredning. Effekten af denne udredning blev desuden undersøgt i et separat kontrolleret studie.

Derudover blev IBBIS indsatsen undersøgt i en såkaldt procesevaluering med brug af både kvalitative og kvantitative metoder, hvor implementeringen af indsatsen, de aktive komponenter i indsatsen og betydningen af konteksten for indsatsen blev undersøgt. Slutteligt vil studiepopulationen blive brugt til at undersøge, hvilke faktorer, der prædikterer en hurtig tilbagevenden til arbejde, og en undersøgelse af typiske mønstre i samspillet mellem arbejdsmarkedstilknytning, symptomer og funktionsniveau.

Resultater

Publicering af flere studier afventer.

Procesevalueringen viste at implementering af den tværsektorielle indsats var vanskelig. Dette kunne blandt andet forklares med en mistillid mellem psykiatri og jobcenter, sundhedsprofessionelles skepsis overfor sagsbehandlingen af sygedagpengesagen og meget store forskelle i systemernes normer og målsætninger. Nogle patienter startede IBBIS indsatsen med nogen skepsis overfor beskæftigelseskonsulenten og værdsatte at care managerne udgjorde en slags buffer mod jobcentersystemet. De fleste patienter var tilfredse og oplevede, at IBBIS indsatsen og planen for tilbagevenden til arbejde tog udgangspunkt i deres behov.

Svagheder

Udfordringerne med at implementere IBBIS indsatsen kommer til at påvirke muligheden for at drage klare konklusioner omkring IBBIS indsatsens effektivitet.

Styrker

De to RCT'er opnåede den ønskede sample size og det lykkes at inkludere næsten 1300 personer til de to RCT'er.Redaktør