​​

Kan FACT mo­del­len er­stat­te op­sø­gen­de psy­ki­a­trisk og di­strikt­spsy­ki­a­trisk be­hand­ling?

​​Denne måneds forskningsresumé er udarbejdet af Camilla Munch Nielsen, cand.scient.san.publ, ph.d.-studerende.

Baggrund

FACT er en ambulant behandlingsmodel for patienter med svær psykisk sygdom. I Danmark er FACT implementeret ved at sammenlægge den opsøgende psykiatri (OP) og traditionel distriktspsykiatrisk behandling. OP er et specialiseret tilbud, der bygger på modellen Assertive Community Treatment (ACT), som har vist sig særlig effektiv for den gruppe af patienter, der har det allerdårligst og er svære at fastholde i behandlingen. I lighed med ACT-modellen, er FACT baseret på en tværfaglig, opsøgende og udkørende indsats, hvor kontakter med patienten ofte foregår i eget hjem eller nærmiljø. FACT-modellen adskiller sig fra ACT ved, at kontaktpersonerne i FACT har et højere caseload, da FACT også yder behandling til patienter med mere stabile behandlingsperioder. Formålet med FACT er at øge kontinuiteten i behandlingen ved at kunne tilbyde behandling indenfor samme team i både stabile og ustabile perioder af patientens liv. Indsatsen kan intensiveres i de perioder, hvor patienten har det værst og patienten får i disse perioder hjælp fra flere medarbejdere i FACT-teamet. Når patienten er i bedring, overgår behandlingsansvaret til den primære kontaktperson. FACT er implementeret i størstedelen af Region Hovedstadens Psykiatri og i mange europæiske lande på trods af mangelfuld evidens for effekten af behandlingsmodellen.

For​mål

At undersøge behandlingseffekten af FACT sammenlignet med behandling fra distriktspsykiatrien og OP.

Meto​de

Evalueringen af FACT i Danmark er baseret på et kvasi-eksperimentelt kontrolleret design med to sammenligningsgrupper:

1) OP patienter som overgår til FACT behandling sammenlignes med patienter, der fortsætter i OP behandling.

2) Distriktspsykiatriske patienter, der overgår til FACT behandling sammenlignes med patienter, der fortsætter i distriktspsykiatrisk behandling.

Registerdata indsamles for at undersøge effekten af FACT på antallet indlæggelser, sengedage, ambulante kontakter, tvang, selvskade og dødsfald.

Hoved​fund

Overordnet set fandt forfatterne, at patienter der er tilknyttet FACT-teams havde færre indlæggelser sammenlignet med patienter fra OP teams og distriktspsykiatrien, men at der ikke var forskel i antallet af sengedage mellem grupperne. Desuden tyder resultaterne på, at FACT kan tilbyde en mere intensiv indsats i form af flere ambulante kontakter sammenlignet distriktspsykiatrien og OP. Der blev ikke fundet forskelle i anvendelsen af tvang, antallet af selvskadende handlinger eller dødsfald mellem grupperne.

Ko​mmentar

Den primære styrke ved dette studie er, at det er den første undersøgelse nogensinde af behandlingseffekten af FACT sammenlignet med behandling fra distriktspsykiatrien og OP teams. Det var dog ikke muligt at foretage randomisering, så der er stadig behov for randomiseret kontrollerede studier. Dette studie er en del af en større evaluering af FACT, der også inkluderer en undersøgelse af behandlingseffekten af FACT på funktionsniveau, patienttilfredshed og behandlingsalliance samt en kvalitativ undersøgelse af personalets oplevelser med at arbejde i FACT.

Psykoterapi i​​​ FACT teams

Det er kun en lille andel af patienter i de danske FACT teams, der bliver tilbudt psykoterapi og der er stor variation mellem teamene i antallet af behandlere med en psykoterapeutisk efteruddannelse. En række tiltag er dog i gang for at styrke psykoterapien i FACT. Derudover er der på Psykiatrisk Center København for nyligt etableret specialiserede FACT teams for patienter med bipolar lidelse, der kombinerer FACT modellen med manualiserede psykoedukative tilbud. ​Redaktør