​​​​​​

Kan der skel­nes mel­lem ICD-11 PTSD og kom­pleks PTSD?

​​Ph.d. og psykolog Lise Møller har i sin Ph.d.-afhandling undersøgt forekomsten af traumatiske oplevelser hos patienter tilknyttet den ambulante psykiatri og hvorvidt der kan skelnes mellem patienter identificeret med ICD-11 PTSD og kompleks PTSD på kliniske niveauer af personlighedstræk, personlighedsfunktionsniveau og dissociation.

​Denne måneds forskningsresumé er udarbejdet af  Lise Møller, psykolog, Ph.d.

Form​​ål

Det overordnede formål med Ph.d.-afhandlingen var todelt. Den ene del undersøgte hyppigheden af traumatiske hændelser, samt hyppigheden af ICD-11 PTSD og kompleks PTSD i en heterogen gruppe af mennesker med forskellige diagnoser i den ambulante psykiatri i Region Sjælland. Den anden del udforskede afgrænsningen af ICD-11 PTSD og K-PTSD indenfor dissociation og personlighedspatologi. De specifikke mål med afhandlingen var følgende: studie 1 undersøgte hyppigheden og typen af traumatiske hændelser, hyppigheden af ICD-11 PTSD og K-PTSD og overlap med ICD-10 lidelser. Studie 2 undersøgte om personlighedstræk og -funktionsniveau, målt med en dimensionel rammemodel fra DSM-5 sektion-III, kan diskriminere mellem ICD-11 PTSD og K-PTSD. I studie 2 testede vi også den den strukturelle validitet af ICD-11 KPTSD samt evaluerede forholdet mellem ICD-11 K-PTSD og dissociation.

Del​​​tagere/metode

Afhandling består af to studier og fire artikler. Studie 1 er et klinisk epidemiologisk studie. Studie 2 er et eksplorativt psykopatologisk studie, der undersøger kliniske manifestationer ved ambulante patienter med PTSD. Tværsnitdata er indhentet fra to forskellige populationer af ambulante psykiatriske patienter i Danmark. Populationen i studie 1 bestod af 165 ambulante patienter, som søgte behandling for forskellige psykiatriske diagnoser. Populationen i studie 2 bestod af 115 ambulante patienter med en ICD-10 PTSD-diagnose. Følgende instrumenter er anvendt i dataindsamlingen: International Trauma Questionnaire, Life Events Checklist, Personality Inventory for DSM-5, Dissociative Symptoms Scale, Somatoform Dissociation Questionnaire, 5-items, World Health-Organization – Well-being index five, og The Structured Clinical Interview for the DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders, Module I. Diagnostiske egenskaber blev undersøgt med MINI – International Neuropsychiatric Interview version 7.0.2.

Hoved​​​fund

I studie 1 fandt vi, at stort set alle patienter havde været udsat for mindst én traumatisk oplevelse. ICD-11 K-PTSD forekom oftere end PTSD. Begge ICD-11 PTSD-lidelser havde betydelige overlap med de fleste ICD-10 lidelser. En fjerdedel af patienterne i undersøgelsen med påvist ICD-10 PTSD opnåede ikke kriterierne for ICD-11 PTSD eller KPTSD.

I studie 2 fandt vi at patienter identificeret med diagnosen ICD-11 PTSD eller K-PTSD scorede højt på personlighedstræk, der kan sidestilles med internaliserende psykopatologi. En højere score på personlighedstræksdomænerne Psychoticism og Negativ Affektivitet viste sig især at skelne patienter identificeret med ICD-11 K-PTSD fra patienter der blev identificeret med ICD-11 PTSD, da patienter med ICD-11 K-PTSD havde en større forstyrrelse.

Vi fandt indenfor alle domæner af personlighedsfunktionsniveau et lavere funktionsniveau for ICD-11 K-PTSD sammenlignet ICD-11 PTSD. Vi fandt, at jo lavere funktionsniveauet var indenfor identitets- og intimitetsområdet, desto højere var scoren på "Forstyrrelse i Selvorganisering" (domænet der beskriver K-PTSD).

ICD-11 K-PTSDs struktur blev efterprøvet og understøtter at PTSD og domænet "Forstyrrelse i Selvorganisering" er relaterede, men har forskellige konstruktioner. På det overordnede plan viste undersøgelsen, at dissociative symptomer var relateret til alle symptomklynger under ICD-11 K-PTSD. Dissociative oplevelser viste sig også at være brugbare indikatorer i distinktionen mellem ICD-11 PTSD og K-PTSD.

Konkl​​usion

Undersøgelserne i denne ph.d.-afhandling tyder på, at patienter i den danske ambulante psykiatri har været udsat for alvorlige traumatiske oplevelser i deres liv. Langt de fleste af de patienter, der søger behandling for posttraumatisk belastningsreaktion i psykiatrien, viste i høj grad tegn på K-PTSD. Der blev påvist en reduceret prævalens af ICD-11 PTSD/K-PTSD i forhold til ICD-10 PSTD i alle vores undersøgelser. Yderligere forskning er nødvendig for at afgøre, hvad der ligger til grund for denne forskel, samt hvilke konsekvenser, det vil få for de patienter, der ikke får en PTSD-diagnose i henhold til ICD-11. Resultaterne i studie 2 underbygger den teoretiske struktur, at ICD-11 PTSD og K-PTSD er særskilte diagnoser, men de viser også at K-PTSD kan adskilles fra PTSD med højere niveauer af dissociation og personlighedspatologi. Vi fandt forskelle i personlighedstræk mellem patienter med ICD-11 PTSD og K-PTSD. Sværhedsgraden af personlighedsfunktionsniveauet viste sig at være meget høj for de patienter, der opfyldte kriterierne for ICD-11 K-PTSD, samt at være sammenlignelig med sværhedsgraden fundet hos patienter med en personlighedsforstyrrelse i andre studier. Vi konkluderer også, at ICD-11 K-PTSD er tæt relateret til dissociative symptomer. Sammenfattes resultaterne fra studie 2 tyder undersøgelserne på at K-PTSD er en alvorlig klinisk lidelse, der sandsynligvis vil kræve betydelig og langvarig terapeutisk behandlingsindsats. Behandlingsprogrammer til K-PTSD bør, udover interventioner målrettet PTSD symptomer, integrere interventioner med fokus på dissociative symptomer, identitetsproblematikker og relationelle problemer. Yderligere undersøgelser er dog nødvendige for at understøtte denne Ph.d.-afhandlings konklusioner.​

Redaktør