​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KIT

​Koordineret Indsats på Tværs (KIT) er en samarbejdsmodel, der har til formål at forbedre forløbene for børn og unge på tværs af BUC og Kommune, så de sikres den bedst mulige behandling af og støtte til deres samlede problematikker.

Hvad er KIT?

KIT er en model for et godt samarbejde på tværs af BUC og Kommuner. Med KITmodellen arbejdes der med systematiserede arbejdsgange for samarbejdet, vejledninger og standardiserede skabeloner, som skal sikre et tættere og mere smidigt samarbejde mellem kommune og BUC og give bedre betingelser for at alle kan handle koordineret og samtidigt.

Derudover afholdes workshops og kompetenceudvikling, som har til formål at understøtte KIT initiativerne.

Hvorfor KIT?

Et stigende antal børn og unge er i risiko for at opleve psykisk mistrivsel i en tidlig alder. Dansk forskning viser, at 15 % af hver årgang får en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18 år. Udover de ramte børn og unge udfordrer udviklingen sundheds-, social- og uddannelsesområdet både fagligt og økonomisk.

Det stiller store krav til samarbejdet omkring barnets/den unges situation, og det er derfor afgørende at fagpersoner omkring barnet/den unge på tværs af instanser og sektorer får de bedste betingelser for at kunne handle koordineret og samtidigt. Alt sammen for at barnet/den unge og familien føler sig trygge og oplever at blive hjulpet på en fagligt kompetent måde.

Suzanne Bille er socialrådgiver i BUC og har været nøgleperson i det satspuljeprojekt, som i perioden ultimo 2018 til primo 2021 gik under navnet ’Tværsektoriel Implementering af Forløbsprogrammer’ (TIF), og som nu implementeres bredt i BUC og regionens kommuner under navnet KIT. I videoen fortæller Suzanne om sine erfaringer med KIT.


Hvordan fungerer KIT i praksis?

  • En ansvarlig kontaktperson i hver sektor (BUC og Kommune). Den ansvarlige kontaktperson har, ansvar for kontakt til familien og koordination i egen organisation, ansvar for at sikre samarbejdet på tværs af sektorerne og ansvar for kontakten med eksterne aktører.
  • Udveksling af informationer mellem sektorerne tidligt i barnets/den unges forløb samt forud for et netværksmøde, fx i form af dialog, udsendt behandlingsplan, statusnotat og/eller erklæring.
  • Netværksmøder med prioriteret drøftelse og dialog om barnets/den unges udfordringer og ressourcer, såvel som konkrete aftaler og ansvarsfordeling for det videre forløb. 
  • Aftaler formuleres i en tværsektoriel plan (referatet fra netværksmødet), så familien og andre er bekendt med, hvad der fremadrettet skal ske, og hvem der har ansvaret.
  • Kompetenceudvikling for relevante medarbejdere i BUC.  Kompetenceudviklingen har fokus på grundig introduktion til KIT initiativerne, kendskab til kommunernes rammer, muligheder og arbejdsgange, samt mødeledelse.

Baggrund


KIT er et velafprøvet koncept, som bygger på de arbejdsgange og processer, der er udviklet, afprøvet og justeret igennem Satspuljeprojekt Tværsektoriel Implementering af Forløbsprogrammer (TIF). 

I pilotprojektet indgik seks afsnit i BUC et partnerskab med kommunerne Gladsaxe, Gentofte og Frederiksberg. 

Med et velafprøvet og brugbart koncept implementeres KIT i hele BUC og udbredes til regionens 29 kommuner fra maj 2021. 

Du kan læse evalueringen af pilotprojektet som del af Sundhedsstyrelsens samlede afrapportering af  de 5 satspuljeprojekter. 


Redaktør